HLHLP-026

sebelum>>| awal>>| lanjut>>

Iklan

Laman: 1 2 3 4 5

Telah Terbit on 2 Oktober 2010 at 00:01  Comments (71)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/hlhlp-026/trackback/

RSS feed for comments on this post.

71 KomentarTinggalkan komentar

 1. Sugeng enjing Pak Satpam.

  • GUSTI ORA SARE
   Iku sebabe kabeh iso sare …..
   Saiki mung aku sing ora iso sare …
   Matur Suwun .. langsung ngunduh …

   • halah…..
    sugeng siang Pak De

    • nGger, dari pada nganggur …. langsung diunggah wae HLHLP-06 …
     Etung-2 melok melek-melekan bersama keluarga Ki Jogotirto sing meh mantu besuk!

     • Eeh maksude HLHLP-26, maklum wis sepuh …. ngetik wae nganggo sewelas driji …. loro-2ne nganggo sing tengah!

      Diwuruki karo Ki Pandanalas

     • lha nggih niku, idhep-idhep nggo kanca rondha.

   • kula nggih tumut ngundhuh, … wohing pakarti, …

    • nek bagian ngunduh, aku ndaftar…
     nek bagian ngindih, kuwi jatahe ki Widura

     • Ngindih sinten nJih enake?

  • Sugeng enjing…

   Lho, jebule wes dibukak tho…. ngisi daftar hadir dhisik ah…. trus langsung pamit.

   Monggo…..

 2. Nuwun

  lingsir wêngi,
  langité sumilak rêsik,
  abyoring lintang-lintang
  ngantu-ngantu pårå kadang énggal gumrégah tangi
  nusung wartå sâkâ langit
  yèn Gusti Kang Ora Naté Saré tansah maspadaké marang kawulaNé
  kang tansah manêmbah lan nyênyuwun tanpâ kêndat marang PanjênêngaNé.

  sêmiliring angin, lamat-lamat kaprungu swaraning gênding têtêmbangan lan dongå pujå-puji pangaståwå dumatêng Gusti Ingkang Måhå Wêlas lan Ingkang Måhå Asih.
  Têmbang agung ngémutake pårå titah manungså marang:

  LAKU UTÅMÅ

  Laku utåmå iku sing bêcik dhéwé lan iyå sing pêrlu dhéwé, kudu nduwéni råså trésnå. Trésnå marang Gustimu kanthi sawutuhing atimu, kanthi sawutuhing jiwå rågå diri pribadi sirå, sawutuhing budimu, lan kanthi sawutuhing dåyå kêkuatanmu.

  Sirå åjå pådhå manêmbah marang kang dudu mêsthine sinêmbah, åjå pådhå mangéran marang kang dudu mêsthine pinangéran, kudu apik karo såpå waé, jalaran sing sêngit kuwi rak nâpsuné, nanging sing urip rak kagunganing Gusti Ingkang Murbèng Dumadi.

  Sirå mêsthi ora kobêr nyumurupi alaning liyan, yèn sirå gêlêm métani piålånirå dhéwé, amargå ålånirå dhéwé kang sirå cacahaké kongsi njlimêt, ora karuan pétungé.

  Mulå yèn sirå handarbéni råså tresnå karo sapådhå-padaning titah, iyå såpå waé, kalêbu awakirå dhéwé, kaumpamaaké nyaosi dhahar lan ngunjuk dhumatêng Gusti.

  Wong kang biså ngrumangsani yèn tumindaké iku ora pênêr ora mêrgå anané aturan utåwå anané anggêr-anggêr, nanging ånå ing tangkêbé wong mau karo wong liyå. Dadi cêthå doså utåwå kaluputan iku lagi dimangêrteni, mênåwå wong mau nduwéni råså katrésnan. Mulå banjur pådhå ngowahånå watakirå kang ora bêcik, lirunên kalawan wataking manungsånirå kang sêjati, sêtyå tuhu pangawulanirå marang Gusti.

  Åpå kang sirå tindakaké marang sapådhå-padhaning titah, luwih-luwih marang pårå sanak kadang, sêdulur sirå, titah manungså kang sudrå påpå, iku ugå ditindakake marang Gusti. Ora pêrlu sirå nggagas sing manekå warnå, ora pêrlu nggagas bakal anthuk ganjaran (swargå), apa siksa (nêråkå). Kudu dilakoni kanthi têmênan.

  Nglakoni laku kang utåmå, amargå dasar dumadining manungså iyå sâkâ margå inå, wus nggambaraké yèn manungså kêbak rêgêd kalawan doså.

  Sing tabêri ngrêsiki wadag sirå trusing batin. Mênåwå wadhah kuwi uwis rêsik, isiné bakal têkå sampurnå sâkâ Sih Kêpareng Dalêm Gusti, dudu kêkarêpaning sirå manungså. Sing såpå têmên-têmên mituhu, anêtêpi dalan laku utamå, bakal nåmpå nugråhå utåwå ganjaraning Pângéran, kang awujud rahayu ing donyå tumêkaning dêlahan.

  Nuwun

  cantrik Bayuaji
  02102010 HLHLP-026

  *). månggå dipersilakan menterjemahkan sendiri

  • Haduhh, manawi dipun dawuhi translate piyambak, nyuwun kamusipun Ki Bayu…. he he

  • Nuwun inggih Panembahan Bayuaji, ngestokaken dawuh!

 3. dari tadi nganggur, ngantuk ki, …
  pamit dulu, ….

 4. Assalamu’alaikum, selamat pagi….

  • Waalaikumsalam warahmatulloh…

   genk enjank Miss….h r u 2day ?

 5. 02102010

  Assalamu ’alaikum Wr. Wb
  Selamat pagi
  Sugeng Injing

  Bagaimana ya kabarnya Ki Djojos?
  Apakah sudah ada perkembangan?
  Kita semua tentu berdoa, meskipun dalam hati untuk kesehatan beliau.
  Demikian juga halnya Ibu Djojos dan anak,putri,menantu beliau tetap sehat agar dapat merawat beliau dengan baik.
  Kepada Ki Truno Podag yang kabarnya hari ini akan bezuk, kami titip salam. Tetap semangat, ditunggu gojegannya di padepokan.

 6. sugeng enjing

  nyontreng daptar hadir sik,
  memuji lan menuwun, mugi ki djososm enggal pinaringan barokah arupi kasarasan,
  lan poro cantrik angsal bebungah rontal.
  ALLOHUMA AMIN.

 7. Amin…., kagem panuwun nomer setunggal.

  kagem penuwun nomer kalih, insyaallah mangke dalu, tit …
  he he he ..

  • Penuwun iku opo tha nGGer?
   Aku kok ora ngerti ….

   • Hadu….
    mesti ngece Pak De iki

    • Sing jenenge ngece iku, ya iki:

     insyaallah mangke dalu, tit …
     he he he ..

     Aku wis nunggu sampai wengi …. nanging durung ketok “paket-e.”

     • O …,
      lha nggih ngapunten menawi mekaten.
      lha wong kulo namung nyaosi kabar kok.
      tit … ipun WIB Pak De
      he he …
      jam gini paling Pak De Ki Wid nembe ngimpi.

 8. sugeng enjin setengah siang ..
  cantrik belambangan hadir…

 9. kulo nderek seba

 10. hangenteni tit…

 11. Telat enthuk no antrian 22

 12. mboten wonten bonus malming?

  • Ehm, sami wilujeng to Ni KP ?

   (menawa uluk salamku dibales, arep tak nggo ngece Ki PLS, lha mBok dipun wangsuli to Ni…!)

   • NK Pad wis nDuwe pacar anyar …. Ki,
    Ora ono wektu ngurusi Ki Kompor lan dulur kembar-e ….. hiks,

    • waduh, malah “dihakimi” Ki Rangga,
     ananging usaha rak tetep parenk to Ki Rangga ?

     he….he….he…..

 13. Merasa berduka dan sangat prihatin atas musibah yang terjadi di Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah.
  Semoga musibah ini bisa membuat PTKA introspeksi dan membenahi pelayanan transportasi dengan lebih baik.
  Semoga keluarga para korban diberi kekuatan oleh Allah SWT dan sumarah menghadapi musibah ini, amin.

  • amin

 14. wah…

  Pak De Ki Widura langsung bangun. he he …

  monggo, yang dari Yogyakarta, Bogor dan Jakarta, sama di mana tuh yang radarnya kelap-kelip di Makasar

 15. Ada kelip-kelip dari Oslo, Norwegia.
  Silahkan ki sanak, menikmati hidangan yang kami sajikan.

  • Kelap-kelip saking Bekasi wonten punapa mboten P. Satpam? Amargi cantolanipun sampun kapanggih wonten sak wingkingipun gebyok…

   Matur nuwun sanget, kangge sangu malem minggon.

   • Wonten Ki
    Sukabumi (?), Bandung (Ki Wiek kah?), LA (Pak De)

    • LA aktif 2
     bingung aku.

  • Nyuwun pencerahan, mboten saged manggihaken cantolanipun…….

 16. P’ Satpam, matur suwun rontalipun.
  pancen antarane malam minggu ana sing ngencani.

 17. ngambel jatah TITs….matur nuwun,
  terima kasih.

 18. trima nggantung, … eeee kleru, … trimakasih. malem minggon tenan iki.

 19. matur nuwun tit tit tit nya ki p.satpam (tit’e 3 lho iki)

 20. Sugeng enjing P. Satpam.
  Matur nuwun sampun ngunduh. 2 dino ora sowan jalaran lagi dolan neng Metro lan Lampung.

 21. met pagi dimana yah kitab 26 di cantolin sama pak satpam

  • di selangkangan malem minggu….hiksss

   • hiks….saru

   • he…he…he…Ki Pls memang sigap.

    sugeng enjang Kiaine.

    • enjang ugi ki,,,

 22. sugeng enjang para kadhang,
  mugia sami keparingan karahayon sedayanipun.

  • met pagi ki GOMBLOH eh salah ding Ki Gembleh .

   • sudah betul kok ni/nyi,
    gembleh memang ngGOMBLOHi.

    he…he…he…met pagi juga.

    • itu loh kang Mas Pandanalas pagi-pagi ngomongin selangk….hiks malu aku.

     • kang Mas Pandanalas…..

      MasKang Mas

      Sugeng enjang andungkapaken siyang Kang Mas Pandanalas…. Nuwun….

     • Hiks….Ni Ken Umang, Kang Mas Pandanalas kalo pagi memang senang momong selang-nya Ni…

     • keokeokeo…
      klangenane Pak ki Satpam…nylempitke barang..eh…rontal…

 23. mhn bantuan nyari rontal nya blm ktm,dimana para sederek tempatnya

  • Milai enjing nganthos siang kok dereng panggih cantolan lontar 26, mbok bilih wonthen engkang saged paring pepadhang…..(tapi mpun saru-saru)

   • Alhamdulillah sampun panggih, antara malam dan minggu keduanya memang nggak tampak, suwun Ki

 24. Assalamu’alaikum, selamat siang, weleh2 ki PA,mimpi apa semalam pagi2 dah dpt panggilan sayang.

 25. Assalamu’alaikum wr wb,
  Sugeng dalu Ki Seno,
  sugeng dalu Ki Ajar pak Satpam,
  sugeng dalu para kadhang PDLSers,
  Alhamdulillah akhirnya terlaksana juga mbezuk Ki Djojo. Beliau sekarang sudah dipindahkan dari ruang ICU ke kamar biasa. Sudah bisa tersenyum lebar, dan makanpun sudah enak.
  Sewaktu saya buka bungkusan salam dari rekan2 PDLSer, terutama dari Miss Nona, ………. maka nampak air mata menggenang di pelupuk mata Ki Djojo. Beliau merasa bersyukur, bahwa berkat do’a para PDLSer jualah kondisinya sekarang semakin baik. Namun beliau memohon agar do’a2 nya masih berlanjut, agar nantinya dapat bercengkerama lagi di padepokan.
  Jadi jelasnya, beliau menderita radang lambung, karena penyakit magh beliau kambuh gara2 obat pereda sakit untuk luka tembaknya.
  Oh ya mungkin Ki Karto mencoba menghubungi beliau gak bisa, karena untuk sementara hp Ki Djojo di amankan puteranya.
  Nuwun,

  • Makasih Ki TruPod pesan aku udah disampaikan,
   aku juga jadi ikutan terharu nih……..

 26. Assalamu’alaikum,selamat malam semuanya…

  • Miss Nona, salamnya sudah saya sampaikan ke Ki Djojo, ……. beliau mbrabak merasa terharu mendapat banyak simpati.

   • salam sangking kulo nopo njih dipun sampeaken ki True No …..?

 27. Nuwun sewu, mbok bilih wonten ingkang lepat nyuwun dipun lempengaken :

  BERBUDI LUHUR

  Berbudi luhur itu yang paling baik dan juga yang paling perlu, harus memiliki kecintaan terhadap Allah SWT dengan segenap hatimu, segenap jiwa raga diri pribadimu, segenap budimu, dan dengan segenap daya kekuatanmu.

  Kamu jangan menyembah kepada yang tidak seharusnya disembah, jangan menuhankan kepada yang tidak seharusnya dituhankan, harus berbuat baik kepada siapa saja, sebab yang benci itu nafsunya, tetapi yang hidup itu milik Allah Yang Menciptakan Alam Semesta.

  Kamu pasti tidak sempat melihat keburukan orang lain, kalau kamu bersedia menghizab keburukanmu sendiri, sebab keburukanmu sendiri yang kamu hitung secara teliti, tidak terhingga banyaknya.

  Maka jika kamu memiliki rasa cinta kepada sesama mahluk Allah, kepada siapa saja, termasuk dirimu sendiri, bisa diumpamakan menyuguhkan makanan dan minuman kepada-NYA.

  Orang yang dapat memahami kalau tindakannya itu tidak benar tidak karena adanya aturan atau larangan, tetapi ada pada sikap orang tersebut kepada orang lain. Jadi jelas dosa atau kesalahan itu bisa dimengerti, kalau orang tadi memiliki rasa cinta. Oleh sebab itu sebaiknya rubahlah watakmu yang tidak baik, tukarlah dengan watak kemanusiaanmu yang sebenarnya, setia dan patuh penghambaanmu terhadap Allah.

  Apa yang kamu lakukan kepada sesama makhluk hidup, lebih-lebih kepada para kerabat, saudaramu, orang miskin, itu juga dilakukan kepada Allah. Tidak perlu kamu berfikir yang macam-macam, tidak perlu berfikir akan mendapat hadiah (surga), atau siksa (neraka). Harus dijalani dengan sungguh-sungguh.

  Menjalani budi luhur, sebab asal mula terjadinya manusia itu dari sebab kehinaan, sudah menggambarkan kalau manusia itu penuh kotoran dan dosa.

  Harus tekun membersihkan raga sampai ke jiwamu. Kalau tempatnya sudah bersih, isinya bakal menjadi sempurna dari Keridhlaan-NYA, bukan kehendak kamu manusia. Siapa yang betul-metul mentaati, melaksanakan menjalankan budi yang luhur, akan menerima anugerah atau hadiah Allah SWT, yang berwujud keselamatan dunia sampai akherat.
  Nuwun

  • Nuwun

   @ Ki Truno Podang,

   Kasinggihan Ki, matur nuwun sangêt, déné Panjênêngan sampun kêrså “menjlèntrèhkan” (båså Indonésiané jlèntrèhké kuwi åpå tå yå), pitutur warisan pårå lêluhur, dari bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia.

   Masih banyak Ki, pitutur, pituduh,wêwaler, ular-ular, lan sapanunggalipun peninggalan leleuhur kita.

   Dengan niat berusaha nguri-nguri budåyå lêluhur dan bermaksud tidak menggurui, cantrik Bayuaji berusaha membuka-buka rontal lama tilaripun luluhur kitå jawi ing jaman kinå, wajib kitå pêpêtri. (“jawi” yang dimaksud di sini bukan suku Jawa seperti pengertian sekarang, disebut jawi karena ajaran itu bermula dari Tanah Jawa yang tetap dijaga dari generasi ke generasi, dan menyebar di daerah Nusantara sekarang ini.

   Insya Allah pada ‘pisowanan’ mendatang, jika pårå sanak kadang tidak keberatan, maka cantrik Bayuaji akan mendongeng kembali dan dengan upaya untuk mêmêtri budåyå lêluhur yang agung itu.

   Sekali lagi terima kasih Ki Truno Podang. Sugêng dalu.

   Nuwun

   cantrik bayuaji

 28. CHELSEA vs ARSENAL ………….

 29. Sedina mau tlatah Lendhut-Benter puanase puoooll, ngeyup neng ngisor wit randhu-alas sing tuwuh ana ing prapatan cedhak mBulak ndilalah angine gedhe, kapuke padha mubal kabeh
  Lha kok para kadhang sing pinarak neng Kutharaja malah kebanjiran to ?

  sugeng dalu.

 30. Matur nuwun, nembe kemawon ngundhuh.

 31. Tiga malem dalam tugas penyamaran disekitar jalan Jaksa (bukan Mahesa Agni aje yang bisa nyamar).
  Ternyata, kita harus membayar mahal untuk sebuah proyek wisata.
  DULU, sekitar taon 80-an, dibeberapa surau anak-anak muda berkumpul belajar ngaji, mulai dari ba’da magrib sampai menjelang waktu isa. Setelah itu mereka kembali asyik “bermujakaroh” sampai larut malam menjelang Subuh.
  SAAT INI,
  Sekelompok anak muda berkumpul di pinggir jalan bersama hingar-bingar music kafe dan lalu-lalang turis,sementara surau-surau menjadi semakin sunyi, menjadi semakin tersisih dari kehidupan anak-anak muda.
  TERNYATA, KITA HARUS MEMBAYAR MAHAL UNTUK SEBUAH WISATA.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: