HLHLP-054

sebelum>>| awal>>| lanjut>>

Iklan

Laman: 1 2 3 4 5

Telah Terbit on 24 November 2010 at 00:01  Comments (137)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/hlhlp-054/trackback/

RSS feed for comments on this post.

137 KomentarTinggalkan komentar

 1. bmnbmnbbmnb

  • blablablabla Ki Kompor!

 2. sepi, kemana warga padepokan???
  Apakah ngungsi takut kedatangan orang-orang manuk wungu??
  tenang sahabat semua, urusan mahagurunye, biar Putut Mahesa Kompor aje yang ngadepin (ye gak, ye gak)

  • monggo ki sanak Ki Mahesa Kompor, silahkan poro cantrik di kompori gen anget

 3. On 23 November 2010 at 22:24 miss nona said:

  Assalamu’alaikum, selamat malam…
  @ Ki Pandan, bukannya njenengan wis mudeng no contact aku hikss..

  Eh….nomermu sing mburine 38 opo sing 40 Non ?

  • Esuk uthuk-2 wis ngomongi ukuran BH!
   O my ….

   • Niki nomer HP ki Ronggo Widuro Mangkuwanito Tanpo Nyowo

   • Gak melok-melok

    • Saestu nomer HP ki Kentang…08*********38/40….kulo radhi kesupen soale Nona kagungan 2

     • Mungkin nomernya memang dua …..

     • Ancvene 2…panjenengan koq pirso ki ? Nopo nate dipun paringi pirso ?

     • Hanya mungkin koq Ki..kanan kiri bedo..eh maksud-e..hp-nya untuk tangan kanan dan kiri..hikss

    • Ojo wedi, ora bakal ono sing nesu ..
     Kabeh wis kebal …. sindiran, ejekan dan godaaan.

 4. Selamat pagi Baurekso padepokan.
  Selamat pagi Ki Pandanalas, Ki Widura, Ki Kompor,Ki Jabrik dan aki-aki semua.

  • Masa Ki Truno dan nGGer Satpam dimasukkan dalam kategory Aki-aki kabeh ….
   iso kuswalatttt

 5. Tanah Abang

  Paimin : “Maaf, saya orang baru di Jakarta, baru datang dari Jawa… apakah ini Tanah Abang?”

  Gayus : “Oh bukan…. ini bukan tanah aku, sumpah! Aku juga baru datang dari Medan, jadi aku juga tidak tahu tanah siapa ini…”

 6. Assalamu’alaikum, selamat pagi..
  Weh ki Pandan ternyata masih ingat no yg 38 itu mah yg no lama skrg aku pake yg belakangnya 48 ki..
  Masih nyimpen kan no nya?
  Hikssss…..

  • Ki Pandan,
   Rupanya miss nona sudah tambah “Seger” dan “subur” sehingga ukuran B*nya naik dari 38 jadi 48 ….

   • Malah mungkin sudah C* juga..hikss

    • Menawi D* nya masih pancet!

     • Ukurannya yang beda…

    • Wih, Ki Kartoj ternyata ahli per B* an yach? sampai tau sudah C*, yang lebih ahli ternyata Pakde Wid, sampai D euy…..

     • Bukan ahli Jeng…tapi suka..hikss

     • cie cie cie, mang dah kelihatan kog ma wajahnya, hikss

 7. Esuk uthuk-2 Pakde Wid wis ngomongi ukuran B*!
  Oh my….

  • He eh iki lho…poro sepuh ki asosiasine koq BH lho…pdhl aku lali tenan nomere…(Emnge wis tau diweruhi po Non ?)

   • pdhl aku lali tenan nomere

    Leres! Yen lagi cedak Padmi langsung ganti nomer …….

    • Wadoww…mati pasaranku…blaik tenan ki Wid iki…sesama petualang dilarang mbukai wadi lho…

     • Kulo mboten berpetualang malih, Ki. Sak niki mbuka padepokan ….. he he hee …

     • Selain mentrik…cantrik angsal magang mboten Ki..

     • Tergantung…meh megang sopo..eh ..megang opo ?

     • Megang duwek-e dewe2 tho Ki….tapi nek saged kolo2 duwek-e tonggone…hiksss

 8. inguk-inguk, ngisi daftar hadir.

 9. kulonuwun
  sugeng enjang, poro kadang sedoyo

  dangu mboten tuwi kawidagdanan panjenengan sami, mugi tansah pinaringan karahayon

 10. Sugeng enjang para kadang warga padepokan…
  Nderek absen….

 11. Nuwun

  Sugêng énjang, sugêng pêpanggihan

  Pagi ini matahari masih enggan bersinar, Jakarta wilayah Barat dipayungi mendung kelabu, sejak saat orang-orang tunduk bertafakur, dan di kala shalat Tahajjud didirikan, rintik gerimis hingga saat azan Subuh. Dan di pagi ini bayu berembus begitu dingin, dan matahari malu-malu bersinar. Suram.

  Surêm-surêm dwiyangkårå kingkin. Lir manguswå kang layon. Dènyå ilang mêmanisé”

  [Remang-remang redup cahaya matahari seakan bersedih. Seakan mencium bau mayat ….. Dan hilanglah keindahannya!]

  WAYANG, WÊWAYANGANING NGAURIP; DALANG, NGUDAL PIWULANG

  [haruskah wayang hanya sekedar tontonan, dan tidak lagi menjadi tuntunan?]

  [sebagian besar isinya disadur ulang dari Piwulang Cantrik Bayuaji: Nguri-nguri Kabudayan Jawi, Jakarta. 1999]

  toêtoêgé
  Seri Pituduh lan Wêwaler. Wayang II,

  Janturan Ki Dalang ketika mengawali Jêjêran di Paséban Jêro kali ini bukan Nâgari seperti yang kita cita-citakan bersama, seperti yang telah diwêdar sebelumnya. [On 22 November 2010 at 20:36 punakawan bayuaji said: HLHLP 053]

  Berikut ini Ki Dalang menjantur kembali pada suatu negeri:

  NÂGARI TERLAKNAT DAN TUHAN MURKA.

  Kocap kacaritå:

  Suh rêp dåtå pitånå. Anenggih Nâgari pundi toh minångkå pambukaning kåndhå ing samangké, wontên satunggaling nâgari. Nâgari tan kaékå adi dåsa purwå, Nâgari agêng nanging datan agung, Nâgari hayom nanging ora hayêm. Labêd kapêrbawan kang ngastå pusaraning pråjå ingkang anggung miyar-miyuring pênggalih, marmo datan jejeg lakuning pangadilan. Nâgari tansah kêbak rubêdhå, tan hånå råså tåtå têntrêm, punåpå malih kârtå raharjå,
  Ingkang sarwå tinandur datan sagêd ngrêmbåkå subur, Nâgari asring pikantuk cilåkå, bêbåyå lan målå.

  Surêm-surêm dwiyangkårå kingkin. Lir manguswå kang layon. Dènyå ilang mêmanisé,

  Ratu tan nêtêpi janji, nilar kawikcasanan, ilang pêrbåwå kawibawané, musnå kuwasané. Para pamong pangêmbating pråjå dalah para pawongan kathah kang awatak ambêg angkara, sêsongaran. Adigang adigung adiguna ing budi. Rumaos wasis nglangkungi. Angandêlakên kagunannyå, Miwah jajaging pangêrti. Tan hånå kang madhani, Manèh lubèr båndhå-bandhu donyå brånå, padha rêbut bênêr, samyå nêrak anggêr-anggêr, nrajang ing wêwalêring kasusilan, pådhå karêm mo limå. Wuwuh éring pangwåså.

  Tindak culikå lan durjånå lan pék-pinèk barange liyan, ugi tindak dêksurå sampun dados pakulinan ingkang limrah. Sânajan nâgari ngungkuraké pagunungan, ngéringake bênawi, ngananaké pasabinan, mângku bandaran agêng, nanging sêdåyå wau datan sagêd ndamêl karaharjan, katêntrêman, karahayon miwah kabagyan dumatêng pårå kawulå dasih.

  Råjåkåyå, ingon-ingon, pèni-pèni råjåpeni, mas picis råjåbrånå kang dinarbé déning Nâgari dados rayahan tiyang kathah, kalêbêt pårå pamong pangêmbating pråjå ingkang handarbéni kuwåså.

  Yå krånå mangkono dadi lêlantaran murkaning Pangêran Gusti Kang Måhå Utpati, Pangêran Gusti Kang Måhå Mêrjåyå marang praja dalah pårå kawulå dasih kang yêkti katingal såkå anggoné pådå kasrakat ing sandang pangan dalah papan urip tan pinanggih karahayon wilujêng têntrêm ing samukawis………………

  ***

  Saibå nggêgirisi nâgari punikå samångké. Manungså kawulané nagari kathah ingkang anandhang påpå cintråkå. Ånå lindhu gêdhé, bumi bangêt anggènipun gonjang-ganjing, gunung-gunung pating panculat jugrug lan ngêtokake momotané. Banjir bandhang sêgårå asat. Jalmâ manungså nibå tangi. Bilulungan.

  Dèrèng lêrêm anggènnyâ nandhang lårå påpå, cilåkå målå mårå bêbåyå têkå.
  Tiyang nguladi pangan pindhå gabah dèn intêri.
  Sing kêbat kliwat,
  sing kasèp kêplèsèt,
  sing gawé ramê tåmpå gawé,
  sing cilik kêcêlik,
  sing anggak kêtungkak,
  sing ngati-ngati sêsambat kêpati.
  sing wêdi pådhå mati, nanging sing ngawur pådhå makmur.
  sing béngkong bisa nggalang omah gêdhong magrong-magrong.

  Akèh wong wus pådhå mangan uwong.
  Kayu gligèn lan wêsi pådhå kolu diråså énak kåyå roti bolu.

  Ingkang badhé tinumbas datan wontên ingkang mirah.
  Dagang barang såyå laris, nanging bandhané såyå tapis.
  Sing tuku nglênik sing dodol,
  sing dodol pådhå akal-akalan.

  Akèh barang klêbu luwang, akèh wong kalirên lan wudhå, ora dhuwé wirang mêrgå kâpêkså.
  Sing wani ditalèni,
  sing dorå pådhå uro-uro.

  Akèh wong kalirên ing sisihé panganan.
  Akèh wong nyêkêl båndhå ning uripé sângsårå.
  Sing waras lan adil uripé anggagas lan kêpêncil,
  sing ora bisa maling, pådhå digêthing,
  sing pintêr duråkå pådhå dadi kåncå,
  sing bênêr såyå thêngêr- thêngêr,
  sing salah såyå bungah-bungah.

  Akèh båndhå musnå tan wêruh playu lariné.
  Akèh pangkat lan drajat pådhå diaji nanging ora mbêjaji

  Kâtungkå praptanirå pagêbluk kang luwih déning nggêgirisi.
  Akèh manungså wis ora duwé sirah
  amung gêmbung mlaku pating bilulung, sirahé cinaplok déning någå lan macan.

  Någå kinaryå aji, mahanani ngèlmu.
  Macan kinaryå aryå, mahanani kêkuatan, kêkuwasaan, dhuwit lan kamurkan.

  Wus ora ånå manungså amung bathang angucap jisim lumaku.
  Sânadyan katon blêgêre sampurnå nanging wis ora ånå gunå-paédahê.

  Duwé mripat wus ora bisa kanggo mulat
  Duwé kuping wus ora bisa kanggo angrungu
  Duwé tutuk wus ora bisa kanggo micårå
  Duwé irung wus ora bisa kanggo nggåndå
  Duwé ati wus ora bisa kanggo ngråså

  Bédané wong urip karo mati kuwi ånå ing råså, sânadyan isih ambêgan, mloka-mlaku ning wis pådhå ora duwé råså.

  Manungså sirah urang lumampah baris tut wuri déning barisan jrangkong.
  Awéh sasmitå manungså wis malih kåyå urang, sirahé wis ora duwe uteg.

  Déné barisan jrangkong minångkå prålampitå mânåwå manungså wus kélangan akal budi, utégé garing kari cumplung nyêngingis agawé miris.

  Entahlah di belahan dunia mana negeri tersebut berada. Yang jelas dari ratu, para manggala kerajaan, pamong juga penduduk negeri tersebut durhaka kepada Tuhannya. Aturan dan hukum yang berlaku adalah tidak ada aturan dan hukum, dan itu mereka buat sendiri, dan mereka sendiri pula yang melanggarnya. Sementara aturan dan hukum yang telah dibuat Tuhan, karena Kasih SayangNya kepada mereka diabaikan, bahkan mereka tolak dan tentang habis-habisan. Mereka menganggap bahwa hukum Tuhan hanya layak disimpan di museum, enak dilihat, dikaji, didiskusikan, diseminarkan, tapi tidak enak diberlakukan. Layaknya Dinosaurus, enak ditonton, tapi menakutkan kalau dihidupkan.

  Jadi ……

  Tidak usah bermimpi negeri tersebut, menjadi sebuah “Nâgari ingkang panjang punjung gêmah ripah loh jinawi, tåtå têntrêm kârtå raharjâ, panjang pocapané, punjung luhur kawibawané.Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur.

  Bencana atau adzab. longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin puting beliung. Baldatun Laknatun wa Robbun Ghodobun……!

  Naudzubillah summa naudzubillahi minzalik.

  Harapan dan doa Ki Dalang pada akhir jantur-têmbangnya:

  Brantaning ati kalangkung pêrih, anangis sru jalmå wicaksånå atur uningå, konjuk matur ing Ngarså Dalêm Gusti:

  Dhuh Gusti Pangéran Gung Kang Waséså
  Paringånå sabar.
  Dhuh Gusti wålå-wålå kuwatå
  Mugi Paduka tansah paring sih kawêlasan dumatêng kawulå.
  Duh Gusti.
  Kathah titah manungså ingkang tansah nglirwakakên sêdåyå dawuh Padukå.
  Pramilå kêdadosan målå lan bêbåyå samangké, inggih saking råså lan tumindak adigang, adigung adigunå janmå manungså sayêkti.

  Dhuh Gusti Pangéran Ingkang Maha Ngasorakên,
  Dhuh Gusti Pangéran Ingkang Maha Panyikså,
  Dhuh Gusti Pangéran sêsêmbahan kulå.
  Konjuk atur kawulå mugi katarimå,
  Sun gugat karså tiwikråmå
  Ambêngkas sagung angkårå
  Samyå rusak darbewålå
  Kasirnakakên langkung prayogå
  Manêkung pujå hardhå sangårå
  Sarånå sanga harså amêmulyå
  Hambrasthå tuwuh ngrêmbåkåning panandhang påpå cintråkå

  Duh Gusti, Ingkang Maha Welas Asih. Padukå Ingkang Kagungan Kaagungan lan Kamulyan.
  Padukå Ingkang Måhå Nggêsangakên, Padukå Ingkang Måhå Mangsulakên Kagêsangan,
  Mugi pinêdahnå margi lêrês dhumatêng kawulå
  Inggih punikå margining têtiyang ingkang sami Padukå paringi kanikmatan sanés margining tiyang ingkang Panjênêngan paringi bêbêndu lan tiyang ingkang sami kêsasar.
  Mugi-mugi Panjênêngan nyêmbadhani panyuwun kawulå.

  Semoga yang dijantur-têmbangkan Ki Dalang di atas, tidak ada dalam kenyataan. Semoga Negeri tersebut bukan negeriku Nusantara. Kita adalah para perindu kebenaran, perindu tegaknya hukum Tuhan.

  ***

  Pada HLHLP 053 [On 22 November 2010 at 20:36 punakawan bayuaji said: HLHLP 053] Seri Pituduh lan Wêwaler. Wayang I, telah dibahas strukrur pengadegan. Adapun struktur pengadegan ini mengacu pada struktur baku pertunjukan wayang Purwa, sehingga pada perkembangannya kemudian seniman dalang bebas melakukan improvasi.

  Berikut lanjutannya:

  II. Pathêt Sångå menggambarkan masa dewasa yang diawali dengan adegan gårå-gårå. Adegan ini di tandai dengan adanya kekacauan yang hebat, malapetaka besar dan bencana alam dahsyat. Gårå-gårå terjadi karena perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap sesama dan alam sekitarnya. Semuanya hanya dapat reda setelah muncul empat punåkawan (Semar, Gareng, Petruk dan Bagong) yang bertugas untuk mengingatkan pårå bêndårå momongannya (para penguasa) agar selalu berbuat baik, nêtêpi rèh kautaman, mlaku dalan, kabêcikan dan selalu berbuat jujur. Babak ini terdiri dari tiga adegan yaitu Bambangan, Pêrang Kêmbang dan Jêjêr Sintrèn.

  Gêndhing Pathêt Sångå membangun suasana tenang dan mêntês, menggambarkan sifat manusia dewasa yang sudah mênêp

  a. Bambangan adalah adegan munculnya seorang satria berwatak baik yang didampingi empat punåkawan di tengah hutan; atau satria dan punåkawan yang sedang menghadap seorang resi atau pendita mumpuni dalam ngèlmu kasampurnaning gêsang. Adegan ini merupakan gambaran suatu masa kehidupan manusia dimana masa itu adalah saatnya mencari ilmu atau berguru untuk mengetahui dan menggapai kesempurnaan hidup.

  b. Pêrang Kêmbang adalah perang antara satria dan empat raksasa yaitu Butå Cakil, Butå Rambut Gêni, Butå Pragalbå, dan Butå Galiuk atau Butå Térong, lazim di”wakili” oleh Butå Cakil. Sosok-sosok raksasa atau butå ini, digambarkan selalu unjuk gigi.

  Para ‘Priyagung-Butå’ ini selalu mengganggu satria, biasanya Arjuna atau Abimanyu. Perkelahian antara para butå dan satria bagus ini disebut sebagai Pêrang Kêmbang.

  Dalam wayang India, tidak akan dijumpai tokoh Priyagung-Butå ini. Cakil, pemuda bergigi tonggos ini murni rekayasa Wong Jåwå, makanya jangan ada bangsa lain yang mencoba-coba mengclaim, sebagai budayanya, agar tak ‘dikrakot’ si Untu Tongos Cakil. He he he he.

  Perkelahian antara para Priyagung-Butå dan Satria digambarkan sangat apik, gerakan butå terutama Cakil yang trêngginas kadang dibumbui gerakan yang lucu. Sementara tarian Sang Satria Rupawan seolah-olah sudah pakem dari sononya.

  Laksana si Butå Cakil dalam dunia pewayangan. Si Butå Cakil telah mengumbar hawa nafsunya dan takabur. Sesungguhnya si Butå Cakil tergolong orang-orang yang sombong yang selalu menganggap rendah lawan bicaranya, merasa dirinyalah yang paling kuat, paling kuasa, paling kaya, paling tampan, paling berani, dan sebagainya. Sikap seperti ini digambarkan ketika si Butå Cakil sesumbar: “bojlèng-bojlèng prajågå bêlah jêjêgan iblis laknat

  Watak serba ingin menang ini, disifati dari adanya jiwa yang angkara murka, lebih-lebih lagi kalau memiliki kekuasaan.
  Seseorang yang mempunyai watak seperti tu bila memegang atau memiliki kekuasan, akan dihinggapi sifat nafsu yang serakah, mudah marah dan angkara murka, Dia tidak mau orang lain menjadi pesaingnya. Dia menghendaki segalanya, meraih apa yang diinginkannya tanpa memperdulikan bagaimana dia dapat meraihnya (misalnya meraih untuk menduduki suatu jabatan tertentu dengan cara yang culas), menumpuk-numpuk kekayaan, tanpa memperdulikan bagaimana cara dia memperoleh kekayaannya itu (misalnya: korupsi). Sebagaimana orang yang mempunyai sifat takabur, orang ini senang bila melihat orang lain susah dan susah bila melihat orang lain senang.

  Dalam kisah di Kitab Suci Agama Sawawi Islam, tatkala iblis menggugat kepada Tuhan karena ketidak-senangannya terhadap Manusia Pertama Adam:

  Pada saat Tuhan perintahkan untuk bersujud kepada Adam, Iblis menolak dan membantah . Dia menyatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam karena dia dibuat dari api padahal Adam dibuat dari tanah. Menurut Iblis, api lebih baik daripada tanah, jadi dia menolak untuk bersujud. Iblis dikutuk sepanjang masa oleh Tuhan akibat kesalahan dan kesombonganya

  ……, Elingå, nalikå Pangéranirå dhawuh ngândikå marang pårå malaikat: “Ingsun gawé manungså såkå lêmah.”
  Barêng wus Ingsun sampurnåaké dadine, sartå wus Ingsun panjingi ruh pêparing Ingsun,. Ingsun banjur dhawuh, “Sirå kabéh pådhå sumungkêmå sujud marang dhéwéké (manungså).”
  Pårå malaikat kabèh tumuli pådhå konjêm sungkêm,
  kajåbå mung Iblis, dhéwéké gumêdhé. Mopo ora gêlêm sujud banjur dadi katutup atiné.
  Gusti Pangéranirå dukhå, Pangandikané, “Hé Iblis åpå sâbabé déné sirå têkå mopo sujud marang manungså, kang Ingsun gawé klawan astå Ingsun pribadi. Sirå rumongså gêdhé åpå luhur, ngungkuli liyané?”
  Iblis munjuk, “Kawulå punikå langkung saé, ngungkuli manungså. Hawit Padukå handadosakên kawulå saking latu, lan handadosakên manungså namung saking siti”.
  Gustimu ngandikå, “Hé Iblis, sirå katundhung såkå langitKu, sirå kênå dêdukhan Ingsun”.
  Lan sirå kênå bêbêndu Ingsun sânadyan têkan dinå piwalês mêngko, bakal nandhang sikså Ingsun.

  [Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah.”
  Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh ciptaanKu; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.”
  Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya,
  kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah termasuk makhluk yang tertutup hatinya.
  Allah berfirman: “Hai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah Kuciptakan dengan kedua tanganKu. Apakah engkau menyombongkan diri ataukah engkau merasa termasuk makhluk-makhluk yang lebih tinggi?”
  Iblis berkata: “Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan hanya dari tanah.”
  Allah berfirman: “Keluarlah engkau dari langitKu; sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk.
  Sesungguhnya kutukanKu tetap atasmu sampai hari pembalasan.”]

  [QS. Shad (38): 71 sd 78]

  Adalah contoh paling tepat untuk menggambarkan sifat orang yang disebut “bojlèng-bojlèng prajågå bêlah jêjêgan iblis laknat. Itulah mengapa si Butå Cakil menyebutnya: “bojlèng-bojlèngdan iblis laknat. Watak bojleng ada pada iblis laknat.

  Menjelang akhir perkelahian, Cakil mengeluarkan keris pusakanya, dan klimaksnya kita sudah tahu semuanya. Cakil tewas karena kerisnya sendiri.
  Pêrang Kêmbang melambangkan perang antara manusia dengan hawa nafsu.

  (1). Butå Cakil berwarna kuning gambaran nafsu asmara atau nafsu supiah yang membakar api birahi, ingin selalu mempercantik atau mempergagah diri. nafsu supiah suka hidup senang terutama seks.

  (2). Butå Rambut Gêni berwarna merah sebagai simbol nafsu kemurkaan- atau nafsu amarah. Tindakannya berupa perbuatan berkelahi, berjuang, keras kepala, melawan, suka mencela dan sewenang-wenang (adigang, adigung, adiguna). Tetapi dengan nafsu ini pulalah manusia berusaha mempertahankan dan membangun diri.

  (3). Butå Pragalbå berwarna hitam personifikasi dari nafsu aluamah (yang gemar makan, minum dan tidur, ingin menelan apa saja yang ada di hadapannya. Sifat tamak serta rakus dari nafsu ini apabila diatur dan disalurkan dengan baik akan mendorong manusia ke arah kemajuan pembangunan jasmani.

  (4). Butå Galiuk atau Butå Térong berwarna hijau gambaran nafsu mutmainah yang selalu takut berbuat dosa sehingga selalu meninggalkan medan perang tanpa perang karena enggan berperang dengan satria berwatak baik untuk kemudian memilih kembali ke asalnya yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa dengan puas dan ridha. Nafsu mutmainnah ini yang senantiasa mendorong manusia untuk selalu berbuat baik, berkemanusiaan, atau disebut sebagai sifat ketuhanan.

  Nafsu adalah jiwa manusia dalam kehidupan di dunia, kata benda abstrak yang lebih sukar dipahami. Rasa dapat diekpresikan dengan gerakan fisik tubuh sehingga mudah diaplikasikan. Oleh sebab itu penggunaan kata-kata yang merujuk kepada aktivitas nafsu agar selalu didahului oleh kata “rasa”. Misalnya: rasa malu, rasa birahi, perasaan serakah.
  Nafsu diilhami oleh dua kekuatan, yaitu taqwa dan kejahatan.

  Tumuli PanjênêngaNé Gusti Pangéranirå paring uningå kêlawan ilham laku ålå lan laku bêcik marang jiwå-jiwå mau.

  [Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketaqwaannya]

  [QS Asy Syams (91) : 8]

  Kekuatan baik sumbernya adalah akal-kebijaksanaan manusia dan petunjuk agama. Kekuatan buruk sumbernya nafsu angkara murka manusia dan godaan setan. Ruh yang ditiupkan Allah sewaktu seseorang berada di dalam rahim ibunya, perlu menjalani latihan pengendalian diri.

  Disiplin diri ibu hamil, disiplin bayi, disiplin anak-anak, dan remaja berguna untuk mengembangkan saraf-saraf penahan hormon-hormon yang mempengaruhi/mengatur nafsu seseorang. Masing-masing nafsu yang memiliki dua sisi ini tidak boleh terlalu diikuti keinginannya, walaupun nafsu yang kelihatannya baik.

  Jika nafsu lauamah yang ujudnya adalah sifat kikir, serakah, loba tamak, suka makan enak dihilangkan sama sekali, maka tidak akan ada pembangunan gedung-gedung, universitas-pendidikan tinggi, peningkatan kesehatan. Nafsu supiah yang ujudnya rasa birahi dihilangkan, maka manusia akan punah. Hal ini sama saja dengan memusnahkan spesies manusia.

  Dari segi bahasa, orang yang menghilangkan nafsu berarti membunuh sifat kemanusiaan atau tidak manusiawi. Oleh sebab itu nafsu tidak untuk dihilangkan, tetapi dikendalikan supaya orang tetap menjadi manusia.

  Adalah sangat bijaksana apabila kita senantiasa berusaha untuk bertutur kata dan bertingkah-laku sebaik mungkin, dimana saja, kapan saja dan ketika berhadapan dengan siapa saja, karena dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia yang celaka karena ulahnya sendiri. Juga tak sedikit manusia yang menderita akibat ucapannya sendiri.

  Mari kita renungkan firman Allah SWT dalam:
  QS urat Al-Isra ayat 7

  Mânåwå sirå nindakaké pânggawé bêcik, iyå mung anggo awakirå dhéwé lan lamun sirå agawé ålå, iya mitunani marang jiwanirå.

  [Jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri (kehancuran yang kalian peroleh pada akhirnya)]

  [QS. Al-Isra’ (17) : 7]

  c. Jêjêr Sintrèn adalah adegan seorang satria yang telah menang perang sebagai gambaran manusia yang telah berhasil menguasai hawa nafsunya dan menemukan jati-dirinya serta telah menemukan tujuan akhir kehidupannya.

  ***

  ånå candhaké

  Nuwun

  punåkawan

  • Matur nuwun sanget Ki Puna…sudah agak lama gak denger wayang lagi…mudah2an nanti diteruskan lagi dengan “Cerita wayang”..

   • Nek Wayang mBeling wonten ki…?

    • Wonten Ki…wayang kekek !

    • Lho…bukannya…? Hiks…

  • Matur Nuwun Ki Puna, ………. arep matur ora pada karo negara kita tercinta, ….. lha kok akeh sing cocog. Ogreg ogreg ogreg uyeg uyeg gedebug!!!

   • Horas Bang Truno,
    Mana humornya? Meskipun aku agak tersinggung dikit, tak apalah. Sudah tak sabar aku nunggu jilid-54.
    Bang satpam kok belum tengok padepokan? Ada sedang martandang nan tulang, “apel anak si paman?”

    • Weh..Bang Gayus..Horas Bang !
     ..anu Pak Satpam sedang buat martabak daging tanpa tulang..jadi mungkin baru sorean bisa tengok !

     • Kang Kerto duwe dolanan!

   • uyêg uyêg gêdêbug!!!

    Ogrèg ogrèg, ngatos-ngatos Ki, mangké dawah.
    Lha ndagêlannya mana Ki. Sugêng aiyang

   • Aku moco tulisan Ki Punaka,……. utamane babagan suluk, …… sambi mbayangin sworo Ki Dalang, …… jhaaan marem tenaaaan!!!!

 12. whelah wis rame sajak-e

 13. nuwun nderek absen

 14. Kangen ki Truno ndagel…tp ojok Oneng maneh…

  • Ki Pandan, oneng itu tinggalnya deket rumah Ki TruPod di Bekasi, jadi tiap hari bisa sharing dagelan…xixixi

   • Mbok sekali2 ndagel Non…ketoke enak diniikmamtin

    • Apane … sing arep nJenengan nikmatin?

     • nikmamtin ki..dudu nik mati …

      yo jelas Nona olehe ndagel tho…mosok ra mudheng

     • Ach, aku bagian yang ketawa aja Ki….
      kasih kesempatan yang ahli aja…
      Ilmunya belum nyampe, jam terbangnya masih sedikit, hikss

     • fly me to the moon .. Non

 15. Ngentosi wedaran rontal 54 pindho Ngentosi jawah in mongso ketigo…
  Sugeng sonten para kadang….

  • koyo ngenteni mecungule Padmi neng gandhok

   • Menunggu Godot

 16. ki Truno koq ilang yo…
  opo gek golek inspirasi neng nggone Oneng …

 17. onenge lagi macak

 18. He he he, ……. sori-sori Jack!
  Dagelannya punyanya cuma Humor Oneng.
  Ane seharian sedang matak aji nutupi babahan howo songo, arep nurunake kasekten marang cantrik – mentrik anyar.

  HUMOR ONENG #10
  Oneng gantiin baby sitter yang sedang off di rumah Pak Herlambang, tetangganya. Ia sedang merayu anak Pak Herlambang yang baru berumur 5 tahun agar mau tidur siang………
  Oneng: Bobo yuuuk de…………
  Si Anak: Dasar keong racun, baru kenal sudah ngajak tidur…

  • Keokeokeo…lutu taettu…
   Untunge Nona ra ngomong ngono pas kenalan ro aku

   • Hah??Dasar keong racun ???

    • sstt…ojo kondo2..ojo woro2…mengko koko Widuro lan koko Truno pirso loh …

 19. APAKAH POLITIK ITU ???

  Seorang anak kecil bertanya pada ayahnya,”Ayah, dapatkah kau jelaskan apakah politik itu?
  Ayah berkata,”Nak, aku akan menjelaskan seperti ini : Aku adalah pencari nafkah bagi keluarga, jadi sebutlah aku KAPITALIS. Ibumu, dia adalah pengatur keuangan, sehingga kita sebut dia PEMERINTAH. Kami disini untuk memenuhi kebutuhanmu, sehingga kau kita sebut RAKYAT. Bibi pembantu kita anggap sebagai BURUH. Sekarang adikmu yang masih bayi, kita sebut dia MASA DEPAN. Sekarang pikirkanlah hal ini dan pertimbangkanlah apakah ini masuk akal bagimu.
  Anak tersebut masuk ke kamarnya dan memikirkan apa yang baru saja dikatakan ayahnya.
  Tengah malam dia mendengar adiknya menangis, lalu dia bangun dan memeriksanya, dia menemukan adiknya basah kuyup dan kotor karena adiknya pipis dan buang air besar. Anak itu lantas pergi ke kamar orang tuanya dan melihat ibunya sedang tidur nyenyak dan mendengkur. Dia tak ingin membangunkan ibunya, karenanya ia pergi ke kamar pembantu. Pintunya
  terkunci, dan dia mengintip dari lubang kunci dan melihat ayahnya sedang bercinta dengan si pembantu.Dia menyerah dan kembali ke kamarnya. Pagi
  berikutnya, anak kecil itu berkata pada ayahnya : “Kurasa sekarang aku mengerti apa itu politik”.
  Ayah menjawab : “Bagus Nak, ceritakan padaku pendapatmu tentang politik”.
  Si anak segera menjawab dengan tegas : “Ketika Kapitalis sedang memanfaatkan Buruh, Pemerintah tidur, Rakyat terabaikan dan Masa depan berada dalam kesulitan besar”.

  • Kulo koq dereng mudeng bin dong njih

   • Ciri-2 Kapitaalis salah satunya adalah suka TIDAK MUDENG dengan teriakan tukang koran …

    • mosok ki Truno dipadak2no tukang koran tho Mas Wid .. ???

 20. Wah indoktrinasinya Ki Trupod manteb tenan.
  Koyo critane dalang Manteb.
  Ki Trunopodang pancen oye.
  SUGENG DALU KI.

 21. SELAMAT MALAM P. SATPAM.
  Laporan dagelan dari poro pinisepuh sarto wedaran wayang Ki Punokawan sudah dibaca sampai habis.
  Jumlah maggala yang antri sudah diatas 60.
  Mohon segera diwedar.
  Laporan selesai, mau istirahat dulu.

 22. sama-sama ki capeknya. saya juga baru sampai rumah. jalanan macet, hujan lebat lagi, …
  tapi terobati dengan rontal-054 yang tinggal ngganthol.

  matur nuwun.

 23. matur nuwun

 24. weleh lagi rejekine, mulih nyambut ndamel,ngaso sebentar ngrebus air, mandi , menikmati hasil olahan istri. Mbuka “LEPI” sebutan anakku , lha dalah langsung ngunduh.

  Matur suwun

 25. Assalamu’alaikum, selamat malam…
  Bobo ach, mumpung yg dijaga bobo juga…
  Selamat bobo poro sanak kadang sedoyo…

 26. kamsia
  untuk tutur tentang wayangnya,gue cuma bisa baca yang basa indonye, tapi nangkep juga, ternyata pakem wayang sama ama film koboy, jagoannya awalnya bloon banget, terus latihan nembak deh. dor=dor-dor. Sayangnya sang koboy tidak pernah berjanji di alam ruhNYA. Sayangnya sang koboy tidak pernah merasa terlahir dari sebuah rahim ibu. Yang ia rasakan adalah kecepatan sebuah peluru ketika pistol dijentik.Tugasnya hanya menembak, yang mengenai adalah “kekuasaanNYA”.Sapa yang bisa mengendalikan nafsu??, siapa yang bisa berbuat baik??, tugasnya ada-lah menjentik picu pistol.dor-dor-dor.
  KAMSIA UNTUK RONTALNYA, LANGSUNG DITEMBAK, DOR-DOR-DOR

 27. Bangun tidur …. tengok padepokan …. baca komen ….
  ambil cantholan hlhlp-054. Ngucapin Matur Suwun dan langsung baca dan tidur lagi.

  Ngantuk puollll

 28. Sahur…sahur…

  Eee Lik Satpame nganglang

  • wah kalau tau Ki Pandan mau puasa hari ini, pasti jam 3 tadi malam aku bangunin, kalau jam 4 sahur dah mo telat tuch.. selamat berpuasa hari kamis….

   • terima kasih alias matur suwun Non…
    neng kene subuhane 04.36 …..

    tapi nek meh dijak jam 3-nan…yo ra po po

   • Esih bisa sunah rasul, ….. hiks.

 29. Nuwun

  Sugêng énjang pårå kadang .

  Suryå mlêthèk ing bang-bang wétan, kalanipun jago sami kluruk
  Månggå pårå kadang, pårå ingkang sidhik ing paningal samyå wungu
  Månggå sêdhakêp mangékapådå amêsu budi amrih wêwah waskithaning manah. Nggayuh kamulyan, mugi sêdåyå titah pikantuk kanugrahan.

  Konjuk Ngarså Dalêm Pangéran Gusti Ingkang Måhå Wêlas Asih.
  Padukå Gusti Ingkang Kagungan Kaagungan lan Kamulyan.
  Padukå Gusti Ingkang Måhå Nggêsangakên,
  Padukå Gusti Ingkang Måhå Mangsulakên Kagêsangan,
  Padukå Gusti Ingkang Sih Katrésnanipun Tanpå Watês Tanpå Wilangan.

  Gusti Pangéran sêsêmbahan kulå.
  Konjuk atur kawulå mugi katampiå,
  kawulå nyuwun sih pangapurå
  lêbur sâdåyå doså
  luputå saking sâdåyå panggodhå
  tuwin tinêbihnå saking sâdåyå panandhang cintråkå.

  Nuwun

  punåkawan
  Enjang kang seger sumyah

 30. Selamat pagi,
  terima kasih.

 31. Matur nuwun, mlebu regol langsung keceblokan rontal..
  geng enjing…

 32. selamat pagi……langsung unduh
  matur suwun pak satpam…

 33. Assalamu’alaikum, selamat pagi..

  • Selamat pagi juga Missno, ……
   Missno, ….boleh tanya gak?
   Istriku pan suka sekali tuge asep, …… beberapa kali ke Bogor belum nemu yang enak tuh, … katanya malah enakan yang di Klender, Jakarta.
   Menurut Missno, ….. dimana atuh tempatnya di Bogor?

   • Maaf maksud aye tauge asep.

    • Sepertinya…..gak jauh dari rumah Miss Nona….xixixi

     • Ach, Ki Kartoj sok teu…yach kurang lebih 45 menit numpak jaran Ki..

     • Hikss….dari pasir kuda 45 menit keutara, selatan, timur, barat ?…

     • Ki Kartoj pernah ke Bogor? nah disekitaran ciomas tuch

     • Lho…berarti gak begitu jauh dari pasir kuda donk….

   • Lho..lho…jebul mpun kromo tho..
    Kulo kinten Mas Truno meniko taksih joko thong2

   • Didaerah pasir kuda Ki TruPod, tapi aku juga belum pernah nyoba cuma banyak yang ngasih referensi.trus dah pernah masuk tipi lagi…
    Iku jenenge Toge Goreng Ki…

    • Dak kiro Truno Goreng … (Nyuwun sewu ki)

     • Ha..ha..haaa….mungkin maksudnya Ki Toge goreng ….gitu !

 34. Nuwun,

  Seorang petani menolak untuk membeli sebuah sepeda, tapi ternyata si gadis pramuniaga tampaknya tidak mudah menyerah.

  Hei … daripada membeli sepeda, lebih baik aku habiskan uangku untuk pelihara sapi betina,” kata si petani.

  Ah,” jawab si gadis pramuniaga, “tapi coba pikir deh … Anda akan sangat terlihat bodoh jika Anda bepergian dengan mengendarai seekor sapi.

  Huhh!!” hardik si petani. “Apakah tidak lebih bodoh jika orang melihatku memerah “susu” sebuah sepeda!”

  Hiks

  Kalau dagêlan yang di atas, ki PandanalAs pasti mudhêng. Andaikata belum mudhêng, dan agar dapet sêmangkin mudhêng maka Ki Pandanalas harus dapat meresapi secara halus, pelan-pelan dengan penuh kelembutan, dan penuh perasaan. Setelah dibaca begitu, saya yakin Panjênêngan pasti mudhêng.

  Hiks

  Nuwun, sugêng énjang, ndungkap siyang

  punåkawan

  • kulo taksih dereng mudeng je….
   Nek Nona sing njelaske, mungkin iso paham aku

   • Kursus kilat and privat permudhêng dari miss nona, gitu Ki?

    • pokoke sing iso dhong..iso dheng…

   • Ki Pandanalas kurang menggunakan perasaan halusnya waktu mêrêsapinya, jadi ya belum mudheng. Månggå mêrêsapinya yang lembut dan penuh kehalusan perasaan Ki.

    • angel je ki

     • Mudheng ayau tidaknya tergantung dari SS siapa yang diperas….

  • Menopo Pramuniaganipun kados sepedah?

   • Dapat ditunggangi kok Ki, ….. sepedanya

    • ha… ??? diatas sepeda ???

  • Pramuniaga :”Berarti Bapak bepergian lebih suka numpak-i sapi sambil memerah susunya ?”

   • Nunggang sapi (nggamblok sapi) karo ngencot susunya ………..

    • Ha..ha..haaaa !!

     • aku gak melok2 … lah mung sapi koq….

     • @ KI Pandan, kalau bukan sapi Ki Pandanalas melok-melok ya..

      Ya sudah, selamat melok-melok

     • Kalau pada rebutan “ngencot” susu, nGGer Satpam akan langsung buka gandhog anyar ..

      Ben jembar lan lego yen arep giliran

     • Nek Nona sing ngejak…wis ora nganggo mikir…jam 3 wengi dak tandhangi

  • Hugh…..dho rame kalau urusane sing koyo ngene, dasar wong lanang !!!!

   • Nah…saiki aku wis dheng tenan…

    • dasar wong lanang !!!!

     Tulis misss NonA.

     Ertinye wong lanang itu: tiyang jaler

     Nah, apa persamaannya (bukan bedanya antara tiyang jaler dan tiyang listrik

     Kehormatan menjawab pertama kali untuk miss NonA

     • tapi jawabane radhi mboten nyambung..mosok tiyang listrik madhangi

     • uppsss…
      nyuwun ngapunten…jebul khususun ila Nona

     • tiyang jaler itu apa? hikss…

     • tiyang jaler kuwi nek neng mBogor jenenge Touge Goreng

 35. HUMOR ONENG #11

  Bajuri Dan Oneng di ATM
  Bajuri: “Ngeliatin ape lu, Neng?”
  Oneng : [Bisik-bisik) “Bang, aye tau PIN orang yang diri di depan kite heee, hee …. !”
  Bajuri: “Nyang bener lu, emang berape nomer PIN-nye?”
  Oneng : “Empat bintang …!
  Bajuri: “****!”

 36. sakjane pengin moco Nogososro-Sabukinten versi djvu…..tapi piye corone yo….hikss

  • Kalau Aku Boro2 mau baca yang lain Ki, HLHLP aja telat banget nech..

   • sssttt….malem minggu mengko dak critani…

    (aku dewe gek tekan HLHLP-30 mocone je)

 37. Kosa kata baru yang sempat dicatat, sejak pagi pukul 07.24 sampai 15.26. untuk dijadikan kamus atawa Ensiklopmentrikscantrikspedia:

  dasar wong lanang !!!! = hanya ada di Ensiklopedianya dan Diarynya Ni Miss Nona; coba aja ditanya, pasti jawabnya “dasar wong wadon”

  kêcêblokan = hanya di Ensikloprontalspedia;

  madhangi = hanya ada di Kamuscanklopediatriks;

  mélok-mélok = hanya ada di kamusnya Ki pandanalas, tapi tergantung sikon, bisa mélok bisa nggak;

  ngêncot susu = hanya ada di kamusnya Ki Widura saja, sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain; nggak ada padanannya; mungkin Ki Widura bisa menjléntrèhkannnya.

  nggamblok sapi = nggak ada di kamus manapun kecuali di kamusnya Ki Widura; boleh jadi kenangan masa kecil di Texas ranch.

  numpak jaran = Di diarynya Miss Nona pasti ditemukan kalimat ini, karena kegemarannya;

  numpak-i sapi = Nah ini kenangan sewaktu Ki Karto masih jadi bocah ndéso, pådhå karo aku. Ngak åpå-åpå;

  Nunggang sapi = Satu-satunya kamus yang memuat kalimat ini adalah kamusnya Ki Widura;

  taugé asêp atawa tugé asêp = adanya di mBogor;

  tiyang jalêr = orang laki-laki;
  tiyang listrik = “orang (pegawai)” PLN;

  Togé Gorèng = adanya di mBogor;

  Tougé Gorèng = khan udah dikasih tahu, adanya di mBogor, nanya melulu………;

  Truno Gorèng = (yang terakhir ini pasti disengaja salah cetak oleh “komentator”nya).

  Hiks.

  Sugêng sontên ndungkap surup

  Bersiap-siaplah untuk berbuka puasa bagi yang sedang saum pada hari ini. Semoga ibadah saumnya diterima oleh Allah SWT.

  • sanes kulo lho sing nulis “Truno Gorèng”
   kulo namung nulis Truno Goreng

  • Tambahan sedikit Ki Puna :

   Pengalaman saya waktu masih jadi bocah ndeso dulu biasanya oleh simbah kulo bukan disuruh “numpak-i” sapi tapi “numpak-i” kebo…dimana biasanya “numpak-e” lewat siku kaki belakang kebo..atau bisa juga dari samping mancik siku kaki depan kebo…kalo sapi biasanya gak pernah disuruh “numpak-i” tapi disuruh ngencot..eh..merah susunya saja…..

   • Sênêng bangêt kalau ingêt masa cilik biyèn; rasanya banyak kenangan yang mungkin ndak akan pernah dialami oleh generasi anak-cucu sekarang.
    Nggih Ki, wong sambil angon mêndhå, nggiring bèbèk (pas kalau lagi habis panèn).

    • Kalau saya tidak suka angon Ki, sukanya ngindhik nungguin sampai ngedhog, langsung tak samber endhognya, persis kaya kalau nyamber cantholan rontal.
     Tapi cuma kalau bebek yang ngendhog lho Ki, nggak tahu siapa yang suka nyamber kalau mendha-ne yang ngendhog.
     (kata Ki Pandan, kalau cinta sudah melekat, endhog mendha rasa coklat)

     he….he….he…..
     sugeng dalu.

     • Sing leres:
      Kata Ki Pandan, kalau cinta sudah melekat, endhog mendha langsung disikat … (diunthal).

    • Leres ki Puna. Saya sering cerita pada anak saya, yen mbiyen kita sering menyambut suara burung kepodang dengan ucapan sebagai berikut. ” Kepodang kepodang anak ira ana pira” (Basa cerbonan ki). Nanti kepodang akan (seolah olah) menjawab. “ana telu” atau “ana pitu” tergantung persepsi anak anak waktu itu. Lain waktu lagi kita akan mencari sarang burung gelatik atau mencari burung lainnya menggunakan katapel.
     Kemanakah gerangan burung burung tersebut? Kemana pula suara garengpung???

 38. hadir menunggu gandhok Pkl.00.00 t.i.t

 39. Hmmmmhhhh, …… wayah sepi bocah. Siap-siap!

  • He he ki Truno badhe hanglampahaken sunnah Rasul…endog bebeke ojo lali lho campur madu

 40. Nuwun, sugêng dalu

  Saya ada usul and ide, kalau pårå kadang sepakat dan sewuuuteeujuuu, masing-masing ndongèng masa isih bocah-ciliknya kêmbiyèn.

  Pengalaman terindah dalam hidup. Angon bèbèk, (atau yang berikut ini bagi beberapa ki sanak di antara kita, memang sama sekali tidak pernah mengalaminya, ya karena memang tidak pernah merasakan hidup di dusun, yang jauh dari “hingar-bingar” kota);

  Ngguyang kêbo/sapi, golèk tonggérèt, garèngpung, golèk wêlut, mlintêngi manuk åpå pêlêmé tanggané, nggawé bênang gêlasan kangggo ngêdu-layangan, dolanan pathil-lélé, gobag-sodor, luru asêm, nglumpukké glêgês (kêmbang têbu), yang panjang-panjang buat mobil-mobilan, rumah-rumahan dstnya, dstnya (njupuki tebu dari lori sêpur milik pabrik gulå, karena ndésaku cêdhak pabrik gulå. Sekarang sudah tutup. Pabrik itu mulai beroperasi tahun 1910, nampak dari angka tahun yang terpahat di cerobong-asapnya).

  Ngarit, golèk pakan sapi/méndhå. Nggusahi manuk di gubug têngah sawah yang padinya sudah mulai menguning (jenis padinyapun setelah jadi beras, bila ditanak nasinya pulên, wangi, bersih putih alami, indah sekali tidak seperti sekarang. Kala dulu ada Padi Råjå Lélé dan Padi Gênjah Arum).

  Yèn soré ndungkap surup, obong-obong uwuh, ramé-ramé, nggawé gêni bêdiyang, nggusah lêmut. Trus ngisi kolah langgar, nimbå nganggo sénggot. Nanging adusé néng kali. Banyuné bêning bangêt. Saiki ???

  Njur ngaji, sêka Maghrib nganti rampung shalat Isya. nong langgar ndålêmé mbah Kyai, Bubaran ngaji nyêgati or mêdéni santri wédok nèk mulih ngaji, banjur mulih ngaji mlaku turut galêngan sawah nggåwå oncor blarak klåpå, ora nduwé lampu sèntêr (di ndésaku namanya sêntolop), ugå zaman sêmono durung ånå listrik mlêbu ndéså.

  “Nyolong” sêmångkå/bléwah di têgalan, dan kalau malam ikut ngoprak-ngoprak babi hutan yang sering masuk kampung. Dan ….. masih banyak lagi.

  Månggå pårå priyagung (sa’iki wus dadi “wong”, jadi undang-undangané priyagung, nèk ndisik undang-undangané “cah ndéså gunung liwang-liwung”,

  Månggå kita saling mendongeng pengalaman masa lalu, masa kecil kita. Cukup ringkas saja, kalau panjang ya ånå candhaké

  Saya sudah memulai. Siapa menyusul ndongèng.

  Nuwun

  punåkawan

 41. dongeng candak-e

 42. Alahamdulillah bisa silaturachmi lagi sama poro kadang.
  Sedino wingi laptop ngadat ndilalah desktop juga nggak bisa dipakai (kelamaan nganggur).
  Matur nuwun P. Satpam sampun ngunduh.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: