SBB-20

kembali | lanjut >>

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 14 Januari 2012 at 00:01  Comments (14)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/sbb-20/trackback/

RSS feed for comments on this post.

14 KomentarTinggalkan komentar

 1. ||Sugêng énjang||

 2. sugeng sonten

 3. Sugeng sonten mugi samyo rahayu poro kadang padhepokan sedoyo , kulo pun Haryo hadir …

  • Aamiin…
   Monggo…, katuran pinarak Ki

   • kulo cantrik yudha hadir …

    • nggih…, monggo

 4. Nuwun

  Sampun wanci ing lingsir wêngi, swasånå wêngi kang atis tintrim ngêmuli padépokanku. Tan hånå sabawané walang ngalisik, gêgodhongan datan hånå obah, samirånå datan hånå lumampah, amung grimis kang isih tumétès ngêlus-ngêlus wêngi kang såyå atis.

  Sugêng énjang

  DONGENG ARKEOLOGI & ANTROPOLOGI MATARAM

  DANANG SUTÅWIJÅYÅ
  — de Regering van Panêmbahan Sénåpati Ingalågå —

  Waosan kaping-4
  SENÅPATI ING ALÅGÅ mBALELÅ

  Saat Sultan Hadiwijåyå naik takhta, wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang hanya mencakup Jawa bagian Tengah saja, karena sepeninggal Sultan Trênggånå, banyak daerah bawahan Demak yang melepaskan diri.

  Negeri-negeri di wilayah Jawa bagian Timur yang tergabung dalam Persekutuan Adipati Bang Wétan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryåkråmå adipati Surabaya. Persekutuan adipati tersebut sedang menghadapi ancaman invansi dari berbagai penjuru, yaitu Pajang, Madura dan Blambangan.

  Pada tahun 1568 Sunan Prapèn pelanjut Sunan Giri, sebagai penguasa Giri Kedaton menjadi mediator pertemuan antara Hadiwijåyå sultan Pajang di atas negeri yang mereka pimpin. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryåkråmå diambil sebagai menantu Sultan Hadiwijåyå.

  Selain itu, Sultan Hadiwijåyå juga berhasil menundukkan Madura setelah penguasa pulau itu yang bernama Raden Pratanu bergelar Panembahan Lemah Duwur Arosbaya menjadi menantunya.

  Dalam pertemuan tahun 1568 itu, Sunan Prapèn untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Agêng Pêmanahan dan untuk kedua kalinya meramalkan bahwa Pajang akan ditaklukkan Mataram melalui keturunan Ki Agêng tersebut.

  ***

  Ki Agêng Pêmanahan bêbådrå wontên ing Matawis

  Tanah Mataram dan Pati adalah dua hadiah Hadiwijåyå untuk siapa saja yang mampu menumpas Aryå Pênangsang. Menurut laporan resmi peperangan, Aryå Pênangsang tewas dikeroyok Ki Agêng Pêmanahan dan Ki Pênjawi.

  Sesuai perjanjian sayembara, Ki Pênjawi mendapatkan tanah Pati dan bergelar Ki Agêng Pati. Sementara itu, Ki Agêng Pêmanahan masih menunggu karena seolah-olah Hadiwijåyå menunda penyerahan tanah Mataram.

  Babad Tanah Jawi in proza Meinsma mengabarkan:

  Kacariyos sampun langkung saking antawis ing laminipun, kangjêng sultan ing sabên-sabên inggih miyos sinéwåkå, nanging botên ngandikå bab tanah Matawis. Ki Pêmanahan sangêt-sangêt ing pangajêng-ajêngipun anggènipun badhé tampi ganjaran tanah ing Matawis.

  Kyai Juru tansah pitutur akèn sabar, sabab botên wontên adatipun ratu cidrå ing pangandikanipun, nanging Ki Pêmanahan sampun isin aningali ing tiyang kathah sartå èngêt ing sakiting manahipun dhatêng kangjêng sultan, amargi dipun cidrani.

  Kålå samantên Ki Pêmanahan késah saking nagari adhêdhêkah ing dhusun Kêmbang Lampir amêrtåpå wontên ing ngriku, sarêng sampun antawis lami, anuntên Susunan [Su…]

  —-

  […sunan] Kalijågå têdhak dhatêng Kêmbang Lampir, atêtuwi ing Ki Pêmanahan. Ki Pêmanahan énggal anyungkêmi ing sukunipun sang pandhitå, sampun sami tåtå lênggah, sang pandhitå ngandikå, yågéné sirå têkå dhêdhukuh ånå ing kéné, aninggal marang si tholé ing Pajang.

  Ki Pêmanahan matur, kilap punåpå sampéyan, ing sadèrèngipun kulå matur, amêsthi sampéyan sampun sumêrêp.

  Sang pandhitå mèsêm sarwi ngandikå, ingsun yå wis wêruh kang dadi karêpirå, sirå åjå susah tutur, payo sirå miluå marang ingsun, ingsun sébakaké marang si tholé ing Pajang, sarèhning sirå sadulur tunggal guru karo si tholé ing Pajang, ingsun amêsthi patut angrukunå ênggoné pådhå saduluran.

  Supåyå åjå ånå kang bênggang ing karêp. Sang pandhitå wau lajêng mangkat dhatêng Pajang, Ki Pêmanahan inggih andhèrèk.

  Dumarojog dhatêng ing kadhaton, botên mawi larapan. Sultan pinuju lênggah, sarêng aningali sang pandhitå dhatêng énggal amêthuk, sartå anyungkêmi sukunipun. Nuntên kabêktå lênggah, sang pandhitå ngandikå dhatêng kangjêng sultan.

  Tholé sultan, yågéné sirå cidrå ing jangjinirå marang kakangirå Pêmanahan. Sirå wis sanggup angganjar tanah Mataram timbangané ing Pathi, kakangirå Ki Panjawi wis anampani ing Pathi, Ki Pêmanahan durung anampani ing Mataram. Sultan Pajang matur, milanipun [milani…]

  […pun] ing Matawis dèrèng kulå sukakakên dhatêng kakang Pêmanahan, déné taksih cêngkår bånå, lan sakêdhik tiyangipun. Sêjå kulå pun kakang Pêmanahan badhé kulå sukani nagari sanèsipun, kulå pilihakên kang sampun kathah tiyangipun, sartå kang rêjå. Sang pandhitå sampun sumêrêp ingkang dados pakèwêding galihipun Sultan Pajang, nanging botên purun amêlèhakên.

  Sang pandhitå lajêng ngandikå, yågéné sultan, Ki Pêmanahan badhé sirå wèhi nagårå liyå, wong wis dadi jangjinirå dhéwé, yèn ing Pathi lan Mataram iku kang môngkå ganjaran. Ing samangsané Ki Pêmanahan sirå wèhi nagårå liyané ing Mataram.

  Dadi sirå kênå diarani ratu cidrå, ing saiki tumuli ing Mataram paringnå marang Ki Pêmanahan, supåyå åjå ånå kang marêngut, tuluså ênggonirå saduluran.

  Sultan Pajang dangu anggènipun botên amangsuli dhatêng sang pandhitå akèndêl kémawon. Yèn sampunå ajrih ing guru, amêsthi ing Mataram botên siyos kaparingakên dhatêng Ki Pêmanahan. Ing wêkasan alon matur, milanipun ing Matawis badhé botên kulå sukakakên dhatêng kakang Pêmanahan, kulå mirêng wirayatipun Sunan Giri, yèn ing Matawis bénjing badhé wontên ingkang jumênêng ratu agêng kados kulå. Sang pandhitå ngandikå, yèn kang dadi pakéwuhing atinirå mangkono, iku gampang baé, kakangirå

  Ki Pêmanahan pundhutên prasêtyané, ingsun kang nêksèni, payo tholé Pêmanahan, sira prasêtyåå marang adhinirå sultan. Ingsun kang nêksèni. Ki Pêmanahan énggal matur prasêtyå, sang pandhitå, kulå mugi sampéyan sêksèni, mênawi kulå gadhah ciptå badhé jumênêng ratu wontên ing Matawis, utawi sumêjåå angêndhih karaton ing Pajang, awak kulå piyambak mugi sampun manggih wilujêng, wikånå ingkang wingking-wingking, sintên ingkang sumêrêp ing karsaning Allah.

  Sang pandhitå ngandikå dhatêng Ki Pêmanahan. Wis cukup prasêtyamu iku, ingsun yå wis anêksèni. Wondéné Sultan Pajang inggih sampun lêgå galihipun, amirêng prasêtyanipun Ki Pêmanahan.

  Nanging botên sumêrêp yèn punikå ujar kéras. Lajêng ngandikå dhatêng Ki Pêmanahan. Dawêg kakang Pêmanahan, ing Mataram dikå tampani, nanging taksih dados alas.

  Ki Pêmanahan inggih sampun anampèni sartå sangêt ing panuwunipun. Sang pandhitå ngadikå, tholé Pêmanahan, sirå nuli ngalihå marang Mataram lan saanakbojonirå, sartå ingsun dongakaké tuluså ênggonirå saduluran lan si tholé sultan. Wis pådhå kariå ingsun mulih, …….

  Sampai tahun 1556, tanah Mataram masih ditahan Sultan Hadiwijåyå. Ki Agêng Pêmanahan segan untuk memintanya. Ki Agêng Pêmanahan baru mendapatkan hadiahnya pada tahun 1556 berkat bantuan Kanjêng Sunan Kalijågå.

  Selaku guru, Kanjêng Sunan Kalijågå tampil sebagai penengah kedua muridnya itu. Ternyata, alasan penundaan hadiah dikarenakan Sultan Hadiwijåyå ketika mendengar ramalan Sunan Prapèn bahwa di Mataram kelak akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran Pajang.

  Ramalan itu didengarnya saat ia dilantik menjadi sultan usai kematian Aryå Pênangsang. Ramalan tersebut membuat Sultan Hadiwijåyå resah dan cemas.

  Melalui rembugan yang disaksikan oleh Kanjêng Sunan Kalijågå, Kanjêng Sunan meminta Sultan Hadiwijåyå agar menepati janji karena sebagai sultan ia adalah panutan rakyat.

  Sebaliknya, Ki Agêng Pêmanahan juga diwajibkan bersumpah setia kepada Pajang, dan setia kepada Sultan Hadiwijåyå. Ki Agêng bersedia. Maka, Sultan Hadiwijåyå pun rela menyerahkan tanah Mataram pada kakak angkatnya itu.

  Maka sejak tahun 1556 itu, Ki Pêmanahan sekeluarga, termasuk Ki Juru Martani, pindah ke Alas Mêntaok, yang kemudian dibuka menjadi desa Mataram. Ki Pêmanahan menjadi kepala desa pertama bergelar Ki Agêng Mataram.

  Adapun status desa Mataram adalah desa perdikan atau daerah bebas pajak, di mana Ki Agêng Mataram hanya punya kewajiban menghadap sultan Pajang saja.

  // rêrêmbugan lan Jurumartani | sampun rêmbag dènirå akarså | boyong dhatêng Mataramé |

  // apan sakulawangsanyå kêrig | dènnyå boyong dhatêng ing Mataram | Ki Juru punåpå malèh | kêrig sarayatipun | pan binêktå dhatêng Matawis | rêmbên ing lampahirå | asêndhên ing ênu | wantu ngiringakên garwå | miwah ingkang pårå putrå agêng alit | wanèh winot ing kudå ||

  // ånå winot banthèng lan jêjawi | pårå garwå lawan sêlirirå | anitih joli tandhune | mangkånå lampahipun | rêreyongan samargi-margi | rêmbên èstri lampahnyå | rantaban dinulu | ånå kang rare ingêmban | sakèhing babêktan rêmbatan anggili | tanapi gagotongan ||

  ***

  Tanah Mataram adalah bekas kerajaan kuno, bernama Kerajaan Mataram Lama yang saat itu sudah tertutup hutan bernama Alas Mêntaok. Ki Agêng Pêmanahan sekeluarga, termasuk Ki Juru Martani, membuka hutan tersebut menjadi desa Mataram.

  Meskipun hanya sebuah desa namun bersifat perdikan atau sima swatantra. Ki Agêng Pêmanahan yang kemudian bergelar Ki Agêng Mataram, hanya diwajibkan menghadap ke Pajang secara rutin sebagai bukti kesetiaan tanpa harus membayar pajak dan upeti kepada Pajang.

  Pada waktu itu, Mataram yang merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang masih berupa hutan lebat. Ki Agêng Pêmanahan kemudian mendirikan pusat pemerintahannya di Mêntaok, salah satu tempat di wilayah Mataram yang sekarang dikenal dengan nama Banguntapan.

  Pada tahun 1577 M, Ki Agêng Pêmanahan memindahkan istananya ke Pasargêdé, atau yang kemudian dikenal juga dengan nama Kotagêdé. Ibukota baru ini terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan sebelumnya, yakni di sebelah barat Mêntaok. Tempat ini bernama Pasargêdé karena di situ terdapat pasar yang cukup besar dan ramai.

  Ki Agêng Mataram tilar donyå. Danang Sutåwijåyå Radèn Ngabèi Loringpasar gumantos, jumênêng nåtå ing Matawis kaparingan nåmå Senåpati Ngalågå

  Ki Agêng Pêmanahan memimpin desa Mataram sampai meninggal tahun 1584. Sebelum wafat, Ki Agêng Pêmanahan telah menunjuk putranya yang bernama Danang Sutåwijåyå sebagai penggantinya untuk memimpin wilayah Mataram yang saat itu masih menjadi kerajaan kecil yang tunduk di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang.

  Penobatan Sutåwijåyå sebagai pengganti Ki Agêng Pêmanahan direstui oleh Sultan Hadiwijåyå. Danang Sutåwijåyå adalah anak pertama dari pasangan Ki Agêng Pêmanahan dan Nyai Sabinah (keturunan Sunan Giri, salah satu anggota Wali Sångå).

  Ibunda Sutåwijåyå bersaudara dengan Ki Juru Martani yang turut berjasa membantu Ki Agêng Pêmanahan dalam upaya memberantas perlawanan Aryå Pênangsang terhadap Kesultanan Pajang pada tahun 1549 M.

  Setelah menjadi pejabat penguasa Mataram, Sutåwijåyå (1587-1601) menyandang gelar Senåpati Ingalågå. Selain itu, oleh Sultan Hadiwijåyå, Sutåwijåyå diangkat sebagai anak, lebih tepatnya sebagai “pemancing” karena Sultan Hådiwijåyå tidak kunjung dikaruniai keturunan.

  Tetapi dengan syarat tiap tahun harus sébå ke Pajang dengan membawa upeti, ternyata diabaikan oleh Danang Sutåwijåyå, yang justru anak angkatnya itu.
  Babad Tanah Jawi memberitakan:

  kangjêng sultan alon andangu dhatêng pårå abdi kang sami sowan.

  Bocah ingsun kabèh, åpå sirå pådhå ngrungu wartané putraningsun Sénåpati, déné wis kêliwat sataun ora nånå sowan marang Pajang, åpå awit sumurup wirayaté Sunan Giri ênggoné ora gêlêm sébå marang ingsun. Ing samêngko wirayaté Sunan Giri mèh anêtêpi, yèn upamiå kêmbang misih kudhup, ing saiki mangsané mêkar.

  Nampaknya Sutåwijåyå mempunyai kehendak lain dan diam-diam menentang Kesultanan Pajang. Selama setahun lebih, dia belum menghadap Sultan Hadiwijåyå dan tidak lagi mengirimkan upeti kepada Kesultanan Pajang selaku kerajaan induk.

  Oleh karena itu, Sultan Hadiwijåyå mengirimkan utusannya, pada tahun 1576 untuk datang ke Mataram.

  Saat kedua utusan dari Kesultanan Pajang itu tiba di Mataram, Sutåwijåyå sedang tidak berada di tempat, namun meskipun mengetahui ada utusan dari Pajang yang datang ke Mataram, Sutåwijåyå tidak peduli dan tidak mau menemui tamu-tamunya itu.

  Sebenarnya Sutåwijåyå memang sedang mempersiapkan diri untuk melepaskan Mataram dari penguasaan Kesultanan Pajang. Sutåwijåyå mulai memperkuat Mataram dengan membangun benteng pertahanan dan melatih angkatan perang Mataram dengan lebih keras.

  Sutåwijåyå pun mulai membuat gara-gara dengan Pajang, ia berhasil membujuk para mantri dari Kêdu dan Bagêlèn yang hendak menyetor upeti ke Kesultanan Pajang untuk bergabung ke dalam barisannya. Sultan Hadiwijåyå resah mendengar kemajuan anak angkatnya dan kemudian mengirim utusan untuk menyelidiki perkembangan Mataram.

  Para utusan Kesultanan Pajang itu antara lain Aryå Pamalad Tuban, Pangéran Bênåwå, dan Patih Måncånâgårå, yang semuanya oleh Sutåwijåyå dijamu dengan pesta kendati sempat terjadi perselisihan antara Aryå Pamalad Tuban dengan putra tertua Sutåwijåyå yang bernama Radén Rånggå.

  Sebagaimana telah diuraikan pada waosan kaping-3, wedaran kaping-2, bahwa perang urat syaraf antara Mataram dan Pajang akhirnya meledak pada tahun 1582 M, yakni ketika, Sultan Hadiwijåyå menghukum buang Tumênggung Mayang ke Semarang karena membantu anaknya yang bernama Radèn Pabélan, menyusup ke dalam Keputren dan menggoda Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Sultan Hadiwijåyå.

  Dan sejarah membuktikan bahwa peristiwa itu adalah hasil rekayasa Tumênggung Mayang sendiri.

  Radèn Pabélan sendiri dibunuh oleh sepasukan sandhiyuda Kesultanan Pajang di halaman puri keputren, dan mayatnya dibuang ke Sungai Laweyan.

  Ibunda Radèn Pabélan adalah adik Sutåwijåyå. Karena kesal dengan sikap Sultan Hadiwijåyå atas kejadian tersebut, Sutåwijåyå kemudian mengirim pasukannya untuk merebut Tumênggung Mayang dalam perjalanan menuju Semarang.

  Tindakan Sutåwijåyå ini tak pelak membuat murka Sultan Hadiwijåyå. Bahkan, saking geramnya, Sultan Hadiwijåyå memimpin langsung pasukan Pajang untuk menyerbu Mataram. Perang pun pecah, namun pasukan Pajang dapat dipukul mundur oleh pasukan Sutåwijåyå meskipun mereka kalah jumlah.

  Pasukan diperintahkan pulang ke Pajang, tetapi dibuntuti oleh Sutåwijåyå dan pasukannya. Akhirnya mereka semua dihancurkan.

  Dalam perjalanan pulang ke Pajang, Sultan Hadiwijåyå jatuh sakit dan akhirnya wafat. Sebelum meninggal dunia, ia sempat berpesan kepada anak-anaknya agar jangan membenci Sutåwijåyå dan tetap menganggapnya sebagai sebagai kakak tertua.

  Babad Tanah Jawi menyebutkan: Hadiwijåyå kalah, lan ing tahun 1582 sédå jalaran karacun.

  Kematian Sultan Hadiwijåyå, karena diracun masih menimbulkan perdebatan para ahli sejarah.

  Sutåwijåyå sendiri turut hadir dalam upacara pemakaman ayah angkatnya itu. Sepeninggal Sultan Hadiwijåyå, terjadi perpecahan di kalangan keluarga istana Kesultanan Pajang.

  Aryå Pangiri, menantu Sultan Hadiwijåyå, berhasil menduduki tahta Kesultanan Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangéran Bênåwå, putra Sultan Hadiwijåyå, yang seharusnya lebih berhak menjadi penguasa Pajang.

  Pada tahun 1586, Pangéran Bênåwå menjalin kerjasama dengan Sutåwijåyå karena pemerintahan Aryå Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang pun terjadi, tahta Aryå Pangiri berhasil direbut kembali oleh Pangéran Bênåwå yang dibantu oleh Sutåwijåyå.

  Pangéran Bênåwå sebenarnya menawarkan tahta Pajang kepada Sutåwijåyå. Namun, Sutåwijåyå menolak permintaan itu dan hanya meminta sejumlah pusaka Pajang untuk dirawat di Mataram.

  Pangéran Bênåwå kemudian dinobatkan menjadi penguasa Kesultanan Pajang dengan menyandang gelar Prabuwijåyå (1586-1587).

  Sebelum wafat, Prabuwijåyå sempat berpesan agar wilayah Kesultanan Pajang digabungkan dengan Mataram dan Sutåwijåyå diangkat sebagai rajanya. Sejak itulah, wilayah Pajang menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Mataram.

  ***

  Akhir Kesultanan Pajang

  Pada wedaran sebelumnya telah disebutkan bahwa naskah-naskah babad memberitakan versi yang berlainan tentang akhir pemerintahan Pangéran Bênåwå.

  Namun sejak peristiwa Bênåwå meninggal dunia tahun 1587, atau turun takhta dan Adipati Pangiri diringkus dan dipulangkan ke Demak. Mulai saat itu Pajang mengalami kekosongan kekuasaan, Sutåwijåyå yang berhak atas Pajang tidak mau menetap di Pajang karena dia juga sudah memiliki keraton sendiri di Mataram.

  Akhirnya Pajang ditinggalkan dan tidak diurusi lagi, Bênåwå menjadi bawahan dari Sutåwijåyå. Dan Sutåwijåyå menjadi sultan di Mataram. Mataram merdeka dan menjadi kasultanan yang berdaulat pada tahun 1586.

  Berakhirlah Pajang dan dimulainya pemerintahan Mataram. Pajang kemudian dijadikan salah satu wilayah bagian dari Mataram yang beribukota di Kotagêdé.

  Sutåwijåyå pun ditabalkan menjadi penguasa Mataram dengan gelar Panêmbahan Sénåpati ing Alågå Sayidin Panåtågåmå Khalifatullah Tanah Jåwå, atau kadang disebut Panêmbahan Sénåpati.

  Beliau bertahta pada tahun 1587 hingga 1601 M dengan pusat pemerintahannya di Kotagêdé.

  Danang Sutåwijåyå tidak memakai gelar Sultan, melainkan Panembahan, untuk menghormati Sultan Hadiwijåyå dan Pangéran Bênåwå Prabuwijåyå.

  Analisis beberapa ahli sejarah, mengingat bahwa Senåpati Ing alågå balelå terhadap perintah Sultan Pajang, maka pemakaian gelar panembahan, dikandung maksud mempunyai kekuasaan lebih luas daripada raja.

  Raja mempunyai kekuasaan terbatas pada kekuasaan politis saja, meskipun dalam kenyataannya dapat lebih daripada itu, tetapi dengan gelar panembahan, kekuasaan sebagai raja, sebagai panglima tertinggi angkatan perang (sénåpati ing alågå), sebagai penentu kebijakan hukum agama (panåtå gåmå), dan sebagai penguasa Tanah Jawa (Khalifatullah Tanah Jåwå) berada pada satu tangan.

  Panêmbahan Sénåpati bertahta sampai wafatnya pada tahun 1601, saat berada di desa Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Kotagêdé

  ***

  Tetes Darah Trah Majapahit Terputus ???

  Sejarah mencatat, bahwa dinasti Mataram berpangkal dari Ki Agêng Pêmanahan yang berhasil menobatkan Sutåwijåyå menjadi penguasa Mataram.

  Dengan kata lain, versi sejarah mencatat bahwa raja-raja keturunan trah Majapahit terputus sejak runtuhnya Kesultanan Pajang. Namun versi legenda masyarakat bahwa darah keturunan Majapahit tetap berlanjut menjadi raja-raja di tanah Jawa.

  Mereka percaya bahwa Sutåwijåyå adalah “lêmbu pêtêng” alias anak hasil hubungan gelap atau perselingkuhan antara Sultan Hadiwijåyå dan istri Ki Agêng Pêmanahan yang ditinggal bertapa untuk memohon agar diberi keturunan.

  Selama ditinggal bertapa Ki Agêng Pêmanahan menitipkan istrinya kepada Sultan Hadiwijåyå di istana Pajang. Hal ini terjadi atas usul Ki Juru Martani.

  Dalam sanêpan (kias). Ki Agêng Pêmanahan meminum air kelapa kelapa dêgan cêngkir yang disimpan oleh Juru Martani dan dititipkan kepada Sultan Hadiwijåyå.

  Cerita rakyat menyatakan hal berbeda. Bahwasanya istri Ki Agêng Pêmanahan, tidak akan mempunyai anak jika tidak didampingi oleh satriå lêlanang ning jagad yang pada saat itu wahyu satriå lêlanang ning jagad dipercaya ada didalam diri Sultan Hadiwijåyå, dengan kata lain istri Ki Agêng Pêmanahan, tidak akan dapat mempunyai anak jika tidak didampingi oleh Sultan Hadiwijåyå.

  Supaya anak bisa lahir, maka Ki Agêng Pêmanahan sendiri yang meminta Sultan Hadiwijåyå mendampingi Nyi Agêng supaya anaknya bisa lahir.

  Setelah lahir diberi nama Danang Sutåwijåyå yang berarti: Danang (lelaki) Sutå (anak dari) Wijåyå (Sultan Hadiwijåyå). Mengandung maksud anak laki yang lahir karena “hadirnya” Sultan Hadiwijåyå. Kata “mendampingi” atau “hadirnya” Sultan Hadiwijåyå, perlu dikaji lebih lanjut.

  Kontroversi siapa sebenarnya Sutåwijåyå, apakah anak Ki Agêng Pêmanahan atau anak Sultan Hadiwijåyå. Sampai saat ini tidak jelas.

  Sejarah “resmi” menulis Sutåwijåyå adalah anak Ki Agêng Pêmanahan. Yang diangkat sebagai anak Sultan Hadiwijåyå.

  Dilihat dari sejarah, kekuasaan raja adalah mutak, tak seorang yang berada di bawah kuasanya dapat menolak keinginan raja. Terlepas apakah keinginan itu benar atau salah.

  Sabda raja adalah hukum. Menolak keinginan raja berarti menentang hukum. Kebiasaan raja memiliki selir atau simpenan disamping garwå padmi, adalah suatu hal yang sangat biasa, sehingga cerita rakyat yeng beredar akhirnya menyatakan bahwa Danang Sutåwijåyå adalah anak “lêmbu pêtêng” selingkuhannya Djåkå Tingkir dan istri Ki Agêng Pêmanahan,

  Sultan Hadiwijåyå memiliki putra bernama Pangéran Bênåwå sebagai pewaris sah Pajang. Namun mengapa tokoh Pangéran Bênåwå ini tidak menonjol kiprahnya. Hal ini dilatar belakangi bahwa dianggap kurang cerdas. Sedagkan cerita rakyat mengatakan bahwa Pangéran Bênåwå “kêsinungan pêngung” dalam istilah sekarang biasa disebut autis.

  Jadi jelas mengapa peran Pangéran Bênåwå dalam mempertahankan Pajang dari rongrongan Aryå Pênangsang tidak tercatat dalam sejarah.

  Hingga kini di dalam masyarakat Jawa khususnya masih dipercaya bahwa dinasti raja-raja di Tanah Jawa masih memilik satu darah, yakni darah trah Majapahit.

  Dan dipercaya pula bahwa Indonesia baru akan keluar dari masalah yang sangat kompleks seperti sekarang ini, jika dipimpin oleh sosok yang berdarah raja Majapahit. Sampai sekarang dalam kenyataan tidak satupun pemimpin negeri ini sejak merdeka yang memiliki darah trah Majapahit. Begitukah???

  ånå toêtoêgé

  Nuwun

  cantrik bayuaji

 5. Katur Ki Arema,

  Telah disampaikan gambar SILSILAH PANÊMBAHAN SÉNÅPATI ING ALÅGÅ sebagai pelengkap wedaran Dongeng Arkeologi & Antropologi Mataram, melalui e mail: pelangisingosari@gmail.com

  Matur nuwun.

  cantrik bayuaji

  • Matur nuwun Ki Bayu,
   soegeng sijang andoengkap sonten.

 6. Kula nuwun Ki Arema, Gembleh sowan.

  Lapor Pak Satpam, saya hadir.

  Sugeng siyang para kadhang sedaya.

 7. Nuwun
  ||||
  Mugi tansah pinanggih karaharjan Ki

  • Aamiin …….Ki Bayu.

 8. matur nuwun


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: