Seri MAGAWE RAHAYU MAGAWE KERTA

On 20 Januari 2011 at 05:22 cantrik bayuaji said: |Sunting Ini

Sampurasun. Wilujeng enjing

DONGENG ARKEOLOGI & ANTROPOLOGI
MAGAWE RAHAYU MAGAWE KERTA [Bagian Kesepuluh]

(Bagian Pertama. Kawali I On 23 Desember 2010 at 01:51 cantrik bayuaji said: HLHLP 072)
(Bagian Kedua. Kawali II On 25 Desember 2010 at 00:23 cantrik bayuaji said: HLHLP 073)
(Bagian Ketiga. Kawali III On 28 Desember 2010 at 11:40 cantrik bayuaji said: HLHLP 076)
(Bagian Keempat. Kawali IV On 31 Desember 2010 at 06:39 cantrik bayuaji said: HLHLP 079)
(Bagian Kelima, SSKK Parwa kahiji On 2 Januari 2011 at 06:29 cantrik bayuaji said: HLHLP 081)
(Bagian Keenam, SSKK Parwa kadua On 4 Januari 2011 at 06:01 cantrik bayuaji said: HLHLP 082)
(Bagian Ketujuh, SSKK Parwa katilu, On 12 Januari 2011 at 13:29 punakawan bayuaji said: HLHLP 086)
(Bagian Kedelapan, SSKK Parwa kaopat On 14 Januari 2011 at 06:07 cantrik bayuaji said: HLHLP 087) (Dongeng Sisipan, Satriå Piningit Sang Ratu Adil, On 16 Januari 2011 at 00:07cantrik bayuaji said:HLHLP 088)
(Bagian Kesembilan, Uga Wangsit Siliwangi I On 17 Januari 2011 at 22:37 cantrik bayuaji said: HLHLP 089

UGA WANGSIT SILIWANGI II
[Carita Pantun Ngahiangna Pajajaran]

[10]. Ti mimiti poé ieu, Pajajaran leungit ti alam hirup. Leungit dayeuhna, leungit nagarana. Pajajaran moal ninggalkeun tapak, jaba ti ngaran pikeun nu mapay. Sabab bukti anu kari, bakal réa nu malungkir.

[10]. [Semenjak hari itu, Pajajaran akan lenyap dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang ciri-cirinya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain namanya untuk mereka yang berusaha menelusurinya. Sebab bukti yang ada akan banyak diragukan kebenarannya, dan banyak yang mengingkarinya.]

[11]. Tapi engké jaga bakal aya nu nyoba-nyoba, supaya anu laleungit kapanggih deui. Nya bisa, ngan mapayna kudu maké amparan. Tapi anu marapayna loba nu arieu-aing pang pinterna. Mudu arédan heula.

[11]. [Tetapi suatu saat akan ada yang mencoba menelusurinya, agar supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja, hanya ketika melacaknya harusnya memakai landasan (amparan) ilmu yang benar. Tetapi sangat disayangkan bahwa mereka yang menelusurinya banyak yang merasa pintar tetapi angkuh, bahkan sangatlah berlebihan. (aredan = gila; berlebihan).]

[12]. Engké bakal réa nu kapanggih, sabagian-sabagian. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut raja panyelang. Aya nu wani ngoréhan terus-terus, teu ngahiding ka panglarang; ngoréhan bari ngalawan, ngalawan bari seuri.

[12]. [Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebagian-sebagian. Tetapi yang demikian itu terlanjur dilarang oleh sang penguasa sementara(?) (panyelang = sementara, antar waktu, darurat). Yang berani akan secara terus menerus melakukan penelitian (ngorehan), tidak menghiraukan adanya larangan, melakukan penelitian sambil melawan, melawan sambil tertawa.]

[13]. Nyaéta budak angon; imahna di birit leuwi, pantona batu satangtungeun, kahieuman ku handeuleum, karimbunan ku hanjuang. Ari ngangonna? Lain kebo lain embé, lain méong lain banténg, tapi kalakay jeung tutunggul.

[13]. [Dialah si “Anak Gembala” (budak angon; bocah angon); rumahnya di tepi belakang palung sungai (birit leuwi = di belakang/pinggir palung/lubuk sungai), pintunya setinggi batu (satangtung = sebuah batu). Ternaungi handeuleum, berdindingkan oleh rimbunnya hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng. Tetapi daun-daun kering (kalakay) dan sisa potongan pohon (tutunggul).]

[14]. Inyana jongjon ngorehan, ngumpulkeun anu kapanggih. Sabagian disumputkeun, sabab acan wayah ngalalakonkeun. Engke mun geus wayah jeung mangsana, baris loba nu kabuka jeung raréang ménta dilalakonkeun.

[14]. [Dia terus sibuk mencari (ngorehan) mengumpulkan semua yang dia dapat. Sebagian dia sembunyikan. Sebab belum waktunya untuk ditampilkan. Kelak pada suatu saat bila masanya telah tiba, akan banyak yang terkuak dan banyak yang minta ditampilkan.]

[15]. Tapi, mudu ngalaman loba lalakon, anggeus nyorang: undur jaman datang jaman, saban jaman mawa lalakon. Lilana saban jaman, sarua jeung waktuna nyukma, ngusumah jeung nitis, laju nitis dipinda sukma.

[15]. [Tapi harus melalui banyak peristiwa, selesai peristiwa pada zaman yang satu, maka akan datang peristiwa pada zaman yang lain, zaman yang akan menjadi sejarah baru. Setiap zaman akan membuat sejarah, setiap peristiwa akan selalu berulang (ngusumah jeung nitis), dan itu akan berulang lagi (laju nitis dipinda sukma).]

[16]. Daréngékeun. Nu kiwari ngamusuhan urang, jaradi rajana ngan bakal nepi ka mangsa: tanah bugel sisi cibuntaeun dijieun kandang munding dongkol. Tah di dinya, sanagara bakal jadi sampalan, sampalan kebo barulé, nu diangon ku jalma jangkung nu tutunjuk di alun-alun. Ti harita, raja-raja dibelenggu. Kebo bulé nyekel bubuntut, turunan urang narik waluku, ngan narikna henteu karasa, sabab murah jaman seubeuh hakan.

[16]. [Dengarkan. yang saat ini sedang memusuhi kita, akan berkuasa hanya sampai kepada masa tanah gersang (tanah bugel = tanah gersang) sisi tanah yang dikeramatkan (tanah bugel sisi cibuntaeun = tanah yang memiliki perbawa mistis), yang dijadikan kandang kerbau dongkol (munding dongkol = kerbau yang tanduknya melengkung ke bawah). Nah di sana, di masa itu seluruh negara akan menjadi tanah jajahan (sampalan = tempat penggembalaan) bagi orang kulit putih (kerbau bule), yang diperintah (diangon) oleh orang kulit putih tinggi (jangkung) yang memerintah dari pusat kota (alun-alun. Semenjak itu, maka raja-raja dibelenggu. Si Kulit Putih memegang kendali kenegaraan (bubuntut = kendali bajak), dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan (narik waluku) dan tidak berdaya, sebab kita dininabobokan dengan kesenangan (murah jaman seubeuh hakan = semua kebutuhan pada zaman itu serba dicukupi).]

[17]. Ti dinya, waluku ditumpakan kunyuk; laju turunan urang aya nu lilir, tapi lilirna cara nu kara hudang tina ngimpi.

[17]. [Semenjak itu ketata-negaraan (waluku) dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya (kunyuk, monyet = salah; bukan orang yang tepat; bukan ahlinya); kemudian keturunan kita itu tersadar, seperti terjaga bangun dari mimpi.

[18].Ti nu laleungit, tambah loba nu manggihna. Tapi loba nu pahili, aya kabawa nu lain mudu diala. Turunan urang loba nu hanteu engeuh, yén jaman ganti lalakon.

[18]. [Dari yang hilang dahulu semakin banyak yang ditemukan, dan semakin bertambah banyak yang menemukan, tetapi banyak yang tertukar, banyak juga yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu, bahwa zaman sudah berganti.]

[19]. Ti dinya gehger sanagara. Panto nutup di buburak ku nu ngaranteur pamuka jalan; tapi jalan nu pasingsal.

[19]. [Pada saat itu gegerlah seluruh negara. Belenggu (Panto nutup) didobrak oleh para pemuka, tapi mereka melakukannya dengan cara yang salah arah (kasingal).]

[20]. Nu tutunjuk nyumput jauh; alun-alun jadi suwung, kebo bulé kalalabur; laju sampalan nu diranjah monyét. Turunan urang ngareunah seuri, tapi seuri teu anggeus, sabab kaburu: warung béak ku monyét, sawah béak ku monyét, leuit béak ku monyét, kebon béak ku monyét, sawah béak ku monyét, cawéné rareuneuh ku monyét.

[20]. [Yang memerintah menjauh, bersembunyi, pusat kota kosong, si kulit putih melarikan diri. Tanah jajahan (sempalan) diserbu hama penyakit (monyet = hama penyakit, bencana). Keturunan kita masih bisa tertawa, tapi tertawa yang tak berkelanjutan, sebab ternyata: pasar habis dirusak oleh bencana, sawah habis tersapu bencana, lumbung padi habis dirusak oleh hama penyakit, kebun rusak oleh bencana, perempuan hamil pun terkena bencana.]

[21]. Sagala-gala diranjah ku monyét. Turunan urang sieun ku nu niru-niru monyét. Panarat dicekel ku monyet bari diuk dina bubuntut. Walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Loba nu paraeh kalaparan.

[21]. [Semuanya telah menjadi rusak. Keturunan kita tidak berani menanggung akibatnya. Semua daya dan upaya (panarat) digunakan untuk mengembalikan fungsi pengendalian (bubuntut) ketata-negaraan yang sudah semakin parah. Walaupun penyelenggara tata-negara (waluku)adalah bangsa sendiri (walukuna ditarik ku turunan urang keneh), namun banyak yang mati kelaparan.]

[22]. Ti dinya, turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong, sabari nyanyahoanan maresék caturangga. Hanteu arengeuh, yén jaman geus ganti deui lalakon.

[22]. [Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (pelak jagong = bertanam jagung = mampu bercocok tanam sendiri) dan merasa ahli dalam strategi ketatanegaran (caturangga(?)), mereka lupa bahwa zaman sudah berganti kisah.]

[23]. Laju hawar-hawar, ti tungtung sagara kalér ngaguruh ngagulugur, galudra megarkeun endog. Génjlong saamparan jagat. Ari di urang ? Ramé ku nu mangpring. Pangpring sabuluh-buluh gading.

[23]. [Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh menggelegar, burung garuda menetaskan telur (galudra megarkeun endog) = {pesawat terbang menjatuhkan bom(?)}. Gempar seluruh dunia (Perang Dunia ke-II?). Dan di sini? Ramai oleh peperangan, saling menindas antar sesama. (pangpring sabuluh-buluh gading =bersatu melawan musuh, bersatu mengusir musuh).

[24]. Monyét ngumpul ting rumpuyuk. Laju ngamuk turunan urang; ngamukna teu jeung aturan. loba nu paraéh teu boga dosa. Puguh musuh, dijieun batur; puguh batur disebut musuh.

[24]. [Bencana (monyet = hama penyakit, bencana) bermunculan di sana-sini. Lalu keturunan kita mengamuk. Mengamuk sejadi-jadinya. Banyak yang mati tanpa dosa, terjadi banyak penghianatan (puguh musuh, dijieun batur; puguh batur disebut musuh= jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas kawan dijadikan lawan).]

terjemahan lainnya:

[24]. [Orang-orang yang bersalah (monyet = salah; bukan orang yang tepat; bukan ahlinya) berkumpul menyerahkan diri. Lalu keturunan kita mengamuk. Mengamuk sejadi-jadinya. Banyak yang mati tanpa dosa, terjadi banyak penghianatan (puguh musuh, dijieun batur; puguh batur disebut musuh= jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas kawan dijadikan lawan).]

[25]. Ngadak-ngadak loba nu pangkat nu maréntah cara nu édan, nu bingung tambah baringung; barudak satepak jaradi bapa. nu ngaramuk tambah rosa; ngamukna teu ngilik bulu.

[25]. [Mendadak banyak orang yang mengaku dirinya adalah pemimpin, yang memerintah dengan sewenang-wenang (cara nu édan = gila-gilaan, ngawur, sewenang-wenang). Yang bingung semakin bingung. Banyak orang kebanyakan (barudak satepak = anak kecil; orang biasa) merasa menjadi penguasa (jaradi bapa = orang-tua, bapak; penguasa). Yang mengamuk semakin bertambah ganas, mengamuknya tanpa pandang bulu.]

[26]. Nu barodas dibuburak, nu harideung disieuh-sieuh. Mani sahéng buana urang, sabab nu ngaramuk, henteu beda tina tawon, dipaléngpéng keuna sayangna. Sanusa dijieun jagal. Tapi, kaburu aya nu nyapih; nu nyapihna urang sabrang.

[26]. [Yang berkulit putih dihancurkan, yang berkulit hitam disingkirkan. Dunia kita ini semakin kacau, karena banyak orang yang menjadi gila (ngaramuk = mengamuk; gila), dan ini tidak ada bedanya dengan lebah yang diganggu di sarangnya. maka seluruh pulau dijadikan area pembantaian (jagal. Tetapi ada yang melerai, dan yang melerai itu adalah orang seberang.]

[27]. Laju ngadeg deui raja, asalna jalma biasa. Tapi mémang titisan raja. Titisan raja baheula jeung biangna hiji putri pulo Dewata. da puguh titisan raja; raja anyar hésé apes ku rogahala.

[27]. [Lalu muncullah kembali seorang penguasa baru yang berasal dari orang biasa. Tapi dia ternyata keturunan raja di masa lalu yang ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Jelas dia adalah titisan berdarah biru, penguasa baru itu meskipun hidupnya sering terancam, tetapi selalu luput dari usaha pembunuhan.]

Nuhun, sakieu heula dongeng Uga Wangsit Siliwangi (kadua), engke ditambahan deui terusanana, Uga Wangsit Siliwangi (katilu)

Sampurasun

cantrik bayuaji

Laman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Telah Terbit on 29 Januari 2011 at 17:47  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://pelangisingosari.wordpress.com/seri-magawe-rahayu-magawe-kerta/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentTinggalkan komentar

 1. Assalammualaikum
  Salam
  Rahayu
  Sedulur kabeh
  Menarik nih kajiannya,
  tak perlu mencari
  Tak perlu dicari
  Bila yang bertemu ucapkan Alhamdulilah
  Bila yang belum bertemu ucapkan insyaallah
  Bukan bertemu atau tak bertemu
  Apa artinya kita bertemu
  Untuk apa kita bertemu
  Kalau sudah bertemu??
  Adakah perubahan
  Adakah nilai yang bisa diambil
  Biarkan misteri tetaplah misteri
  Dia akan datang dengan tiba tiba
  Dia akan datang tanpa disangka sangka
  Darimana datangnya??
  Tak seorang pun mengetahui..
  Sekarang, esok atau lusa
  Bulan ini, bulan depan atau tahun depan..
  Semua mungkin..
  Semua tak mustahil
  Semua tak pasti
  Yang pasti hanyalah kematian
  Menghadap Sang Ilahi Robbi
  Coba kalau semua berpikir
  Coba kalau semua bertujuan sama
  Tak hanya rakyat tapi juga pejabat
  Tak hanya birokrat tapi juga pengusaha
  Tak hanya rakyat awam tapi juga para cerdik pandai
  Tapi..apa yang terjadi??
  Apa yang kita saksikan??
  Berlomba lomba dalam urusan dunia
  Berlomba lomba dalsm urusan perut
  Berlomba lomba dalam urusan depan pantat
  Hahahaha…
  Sedikit yang ingat
  Sekali lagi Sedikit yang mengingat…
  Kebanyakan semua banyak berkutat
  Untuk urusan urat dan pantat
  Untuk urusat perut dan syahwat
  Kalau diterus teruskan bakalan kiamat.
  Hanya orang gila yang tak kumat
  Karena dibalik kegilaan ada nikmat
  Hahahahaha…
  Salam Paitun Gundul 87
  Gondal Gsndul


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: