Seri Surya Majapahit – Bagian kedua

SISIPAN: DAMARWULAN – 2

On 16 April 2011 at 23:20 cantrik bayuaji said: |Sunting Ini

Nuwun
Sugeng pinanggih ing madya ratri

Toêtoêgé tjêtjitran Damarwulan:
LANGÊNDRIYAN DAMARWULAN NGARIT

Langêndriyan critå kêtoprak (drama tradisional), sing nyritakaké paprangané Damarwulan lawan Ménak Jinggå.

Adêgan I. Hing padhépokané Damarwulan.

Nalikå samånå Damarwulan ngadhêp ingkang ibu Nyai Patih Udårå. Damarwulan pamit suwitå mênyang pråjå Måjåpait. Gêndhing: Puspanjånå.

Pangandikané Nyai Patih Udårå marang Damarwulan: Dhuh kulup putraningsun, Sirèku wis wanci, Pisah lan jênêngingwang, Ywå kulinêng ardi, Bêcik sirå nèng pråjå, Suwitèng narpati, Nanging tå wêkasingwang, Ywå pêgat têtèki.

Adêgan II. Hing pråjå Måjåpait.

Ratu Ayu Kêncånåwungu diadhêp Patih Logêndèr, nyaritakaké kahanané nêgårå kang nandhang prihatin jalaran disêrang mungsuh såkå Blambangan yaiku Prabu Ménak Jinggå. Ratu Ayu nyupênå sing biså ngêntasi gawé yaiku Damarwulan, banjur dhawuh supåyå Patih Logêndèr ngupadi Damarwulan. Wawan sabdå antarané Ratu Ayu Kêncånåwungu karo Patih Logêndèr. Dhandhanggula.

Siwå Patih marmå sun timbali, ingsun paring wêruh marang sirå, yèn ingsung antuk wangsité, såkå déwå kang linuhung, saranané paprangan iki, kang biså mbêngkas karyå, bocah såkå gunung, kêkasih Damarsasångkå, siwå patih upayanên nuli, ywå kångsi tan kapanggyå. Lamun sirå tan biså ngulari, paman patih åjå takon dosa, mêsthi gêdhé pidanané,

Patih Logêndèr matur: “Dhuh gusti jwitå prabu, bathårå gung sak tanah Jawi, dhawuh padukå nåtå, sêndikå pukulun, karsêndrå kapasang yogyå, kaningånå ingkang kacêthèng wangsit, nåmå pun Damarwulan.
Sutånipun sang Udårå patih, mångkå sampun wontên kêpatihan, kang minångkå saranané, kawulå pundhut mantu, kapan sampun sawatawis lami, dhaup lan Anjasmårå, kapanggih nak dulur,

iyå patih sung tarimå, mårå gagé iritên ing ngarså mami,

nuwun inggih sêndikå.

Adêgan III. Jêjêr ing têngah alas.

Damarwulan kèlingan Dèwi Anjasmårå, bangêt anggoné karåntå-råntå nandang kingkin. Ngayahi dhawuhé Ratu Ayu Kêncånåwungu diutus matèni Prabu Ménak Jinggå ing Blambangan. Ora wurung bakal nêmahi pati. Sambaté Damarwulan marang Anjasmårå mangkéné: Asmarådånå:

Anjasmårå ari mami, masmirah kulakå wartå, dasihmu tan wurung layon, anèng kithå Pråbålinggå, prang tandhing lan Wurubismå, kariyå mukti wong ayu, pun kakang pamit palastrå.

Adêgan IV. Jêjêr ing kêputrèn Blambangan.

Garwané Prabu Ménak Jinggå loro kang aran Waitå lan Puyêngan. Sakaroné putri kang pinunjul ing warnå. Nanging ora rênå pênggalihé kalamun dadi garwané Prabu Ménak Jinggå. Waitå lan Puyêngan lagi wawan rêmbug. Ing nalika iku Damarwulan mlêbu ing kêputrèn. Dicritakaké: Asmarådånå:

Panêngah dèwi Ulupi, atmajånirå pandhitå, bêgawan Kanwå asmané, dhêpok wukir Yåsåråtå, êndah rêspati warnå, liringé anunjung biru, sumorot kadi kartikå.
Dêmês luwês mêrak ati, kadyå pratimå rinênggå, sarèntèng mbambang awaké, mawèh bråntå kang tumingal, liringé apindhå wulan, tan kêndhat maèsmu ngguyu, kèngis kang wåjå gumêbyar.

Pangkur:

Yayi paran karsanira, ingsun uwis datan bisa anglakoni, suwé ing diwêngku prabu, payo anis kéwålå, dhuh kakang mbok sampun anuruti ing tyas dur, Padukå dutaning nåtå, manirå pados utami,
Pukulun ulun tatanyå, lah punåpå déwå punåpå rêsi, sang dyah yèn andikå ndangu, dhatêng jasad kawulå, kulå dutaning sri kênyå Måjålêngkå, nami Damarwulan, praptå kawulå ing ngriki,
Kadênangan jêngandikå, mbotên langkung amung jiwanggå mami, pinêjahånå wus patut, marang sang rêtnaning dyah, anjêjuwing ngêjur marang raganingsun, paråntå amborong karså, yêkti lamun maling julig,
Lah kowé paran ing karså, lah kok ribêt yèn kongsi konangan yêkti, kaladuk dukå sang Prabu, palastrå siyå-siyå, mêsakakén utusané ratu ayu, luwung kulå alingånå, mbok mênawi kulå manggih.

Adêgan V. Ménak Jinggå lan abdiné Dayun.

ing sajêroné kraton Blambangan. Nalikå samånå Prabu Ménak Jinggå krungu wong rêrasanan ing sajroning gêdhong kêputrèn. Banjur dhawuh marang Dayun supåyå nêlêngaké såpå satêmêné sing lagi sapajagongan ing kêputrèn. Sinom.

Héh pindèn Dayun têlêngnå, swarané wong ndongèng iki, wijang wijiling ukårå, muncar carêming alungit, lamun ngucapkên èstri, yå kåyå èstri satuhu, lamun ngucapkên priyå, ya kåyå priyå sayêkti, wigih têmên agawé gawoking driyå.
Suwé-suwé såyå cêthå, yèn dudu wong ndongèng iki, têtélå jalu wanitå, gunêm manuhårå manis, mårå Dayun dèn aglis, intipên gêdhong lor iku, unggyanên sawêtårå, tamatnå ingkang sayêkti,

Nuwun inggih sêndikå rèh padukå ndrå.
Dhuh gusti sampun kawulå, lampahing dutå narpati, ngintip gêdhong lèr punikå, sayêkti wus kapiyarsi, jalu kalawan èstri, wujudipun tan kadulu, saking adrênging driyå, lumancang karså narpati, kulå mènèk ing sokå, praptanèng kang lêluhuran,
Kulå thèthèl sirapannyå, waspådå ingsun ningali, tuhu lamun duratmåkå, pangkoné dipun turoni, garwå padukå kalih, dhahat rum riningrum rum rum, priyå kang tanpå somå, garwantå cinidrèng rêsmi,

mårå Dayun paranånå, obormu énggal sêblaknå.

Adêgan VI. Damarwulan konangan Prabu Ménak Jinggå.

Banjur takon-tankon, tantang tinantang. Wasånå dadi pancåkårå ramé. Sinom.

Ménak Jinggå: “Lah sirå iku wong åpå, wani malbèng taman sari, rupamu bagus tarunå, pinangkanirå ing ngêndi, lan såpå kang wêwangi, angakuå mumpung durung, sirèku ndhêpani bumi, têkèng lénå palastrå tan siyå-siyå.

Damarwulan: “Sun iki dutaning nåtå Prabu Kênyå Måjåpahit kêkasih Damarsasångkå
atmå mantuné ki patih magang anyar wak mami lahtå Bismå praptaningsun ingutus sang Narpéndyah kinèn mocok murdantaji marmå Ménakjinggå haywå mindho karyå

Wasånå Ménak Jinggå tumêkå ing pati, jalaran aji-ajiné gådå wêsi kuning oncat såkå awaké Ménak Jinggå dicolong Waitå lan Puyêngan banjur diwénéhaké Damarwulan.

Nuwun

cantrik bayuaji

Laman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Telah Terbit on 25 Juni 2011 at 09:19  Comments (6)  

6 Komentar

 1. kok surya majapahit 1 isinya bagian 2 juga ??

  • lho….?!
   sepertinya gak tu?
   he he he …, link-nya lom di edit
   dah beres.

 2. Seri Surya Majapahit – Bagian Pertama

  yg ini nih isinya sama ajja dgn

  Seri Surya Majapahit – Bagian Kedua
  hi hi 😛

  • hadu…..
   yang ini linknya juga belum diedit rupanya
   maaf bu lik
   tetapi beda kok, surya majapahit 1 wedaran 1-19, sedang surya majapahit 2 wedaran 20-35
   link-nya, besok saja diperbaiki
   sekarang sudah teklak-tekluk, ngantuk

   kalau mau lihat sinya, yang diklik jangan daftar isinya, tetapi deretan halaman di bawah

   he he he ….

   • he he he
    sekalian buka komputer, sekalian saya edit link-nya, meskipun sambil terkantuk-kantuk
    sudah beres Nyi Dewi

 3. om, wedaran ke 47, 48 dan 49 kok isinya sama, padahal di daftar isi judulnya beda. tolong diperbaiki ya…

  kesalahan tautan sudah diperbaiki
  terima kasih atas informasinya


Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: